Decembrie 27


27 Decembrie


 

27-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a douăzeci si saptea, pomenirea Sfântului Apostol, întâiul mucenic si arhidiacon Stefan, unul din cei sapte diaconi.

S-a făcut odată întrebarea între iudei, saduchei, farisei si elini despre Domnul nostru Iisus Hristos. Unii spuneau că este prooroc, alŢii că este înselător, iar alŢii că e Fiul lui Dumnezeu. Atunci Stefan a stat pe loc înalt si a binevestit tuturor pe Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: „BărbaŢi fraŢi, pentru ce s-au înmulŢit răutăŢile voastre si s-a tulburat tot Ierusalimul? Fericit este omul care nu s-a îndoit în Hristos. El este Cel ce a plecat cerurile si S-a pogorât pentru păcatele noastre si S-a născut din Sfânta si curata Fecioara, cea aleasă înainte de întemeierea lumii. El a luat neputinŢele noastre si a purtat slăbiciunile noastre. Pe orbi i-a luminat, pe leprosi i-a curăŢit, pe demoni i-a izgonit”. Când l-au auzit grăind asa, l-au dus în sinedriu la arhierei, că nu puteau să stea împotriva înŢelepciunii si duhului cu care grăia.

Intrând înăuntru au adus niste bărbaŢi care au zis: „L-am auzit că a grăit cuvinte de hulă împotriva locului celui sfânt si a Legii” si alte cuvinte, asa precum se scrie în Faptele Apostolilor. Si când s-au uitat la el au văzut faŢa lui ca faŢa de înger. N-au mai putut răbda rusinea biruinŢei; l-au lovit cu pietre si l-au omorât. Iar sfântul se ruga pentru ei zicând: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”. Dumnezeiescul si întâiul mucenic Stefan, prin asa socotita lui cădere, a doborât pe împotrivă-luptătorul diavol si s-a odihnit cu somnul cel dulce, arătând minunate moastele sale. Niste bărbaŢi evlaviosi au luat acele sfinte moaste, le-au pus într-o raclă făcută din lemn de Persia, l-au acoperit si l-au asezat alături de templu. Gamaliel, învăŢătorul de Lege, si Avelvus, fiul lui, crezând în Hristos, au fost botezaŢi de apostoli.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teodor Mărturisitorul, fratele lui Teofan poetul.

Cuviosul Părintele nostru Teodor Mărturisitorul împreună cu Teofan, fratele lui, a trăit pe vremea împăratului Teofil. Au grăit cu îndrăznire mare pentru cinstitele si sfintele icoane. Pentru aceasta, din porunca împăratului Teofil, luptătorul împotriva sfintelor icoane, au fost bătuŢi fără de milă, li s-au scris stihuri pe frunte si au fost trimisi în surghiun. În surghiun marele luptător Teodor a plecat la Domnul. Se spune că un bătrân mare era de faŢă la plecarea lui către Domnul si că a auzit atunci cântări de îngeri (asa cinstea Dumnezeu pe slujitorul Său) si că el era unul din cei ce cântau.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Teodor, arhiepiscopul Constantinopolului.

Cuviosul Părintele nostru Teodor, născut si crescut în Constantinopol, a trăit pe vremea preabinecredinciosului împărat Constantin Pogonatul. Pentru evlavia lui cea mare a ajuns preot al bisericii celei mari, apoi sincel si schevofilax. La moartea patriarhului Constantinopolului, silit de tot senatul si de însusi împăratul, dar mai bine spus de Sfântul Sinod, i s-a încredinŢat păstorirea Bisericii. Ocârmuind bine Biserica doi ani si trei luni, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Luca Triglinu, cel din Muntenia, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri