Decembrie 20


20 Decembrie


 

20-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului sfinŢitului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul).

Sfântul sfinŢitul Mucenic Ignatie, urmas al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei după Evod, a fost împreună cu Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan. Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parŢilor, Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung si a văzut că nu poate fi întors de la credinŢa în Hristos. De aceea a fost chinuit îndelung si în felurite chipuri; dar arătându-se mai tare decât chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostasi, ca să fie dat mâncare fiarelor sălbatice. În drum spre Roma, a întărit Bisericile din cetăŢile prin care trecea si se ruga să fie mâncat de fiare, „ca să ajung, spunea el, pâine curată lui Dumnezeu”. În Roma a fost aruncat în stadion si a fost sfâsiat de leii sloboziŢi asupra lui, de i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat crestinii si le-au dus în Antiohia.

Se spune că Sfântul Ignatie a fost Copilul pe care l-a apucat de mână Stăpânul Hristos si l-a luat în braŢe si a zis: „De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăŢia cerurilor”; si: „Cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeste”. De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu. Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă si cel între sfinŢi părintele nostru Ioan Gură de Aur.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Filogonie, patriarhul Antiohiei.

Fericitul Părintele nostru Filogonie a învăŢat dumnezeiestile Scripturi si din copilărie s-a afierosit lui Dumnezeu. A trecut prin toate stiinŢele si le-a învăŢat pe toate ca pe una. Aceasta l-a făcut strălucit în viaŢă. A avut femeie si o fiică. Ca avocat, la tribunal, lua apărarea oamenilor nedreptăŢiŢi si le întindea mână de ajutor. Strălucea fericitul mai mult decât soarele, asa că îndată s-a arătat vrednic de cele mai înalte vrednicii. Mai înainte, apăra pe oameni, si-i făcea pe cei nedreptăŢiŢi mai puternici decât cei ce îi nedreptăŢeau; mai pe urmă, a păstorit cu dreptate turma lui Hristos. Pe vremea când s-a urcat el pe scaunul Antiohiei greutatea era mare. Abia se terminase prigoana împotriva crestinilor, se mai vedeau încă rămăsitele cumplitei tulburări, că au si început ereticii să atace Biserica, Dar atacurile lor s-au izbit de înŢelepciunea fericitului Filogonie si s-au prăbusit asa precum

Sfântul Ioan Gură de Aur arăta mai pe larg în cuvântul de laudă cu care l-a cinstit.

Păstorind dar, Sfântul Filogonie, în chip bineplăcut lui Dumnezeu, turma încredinŢată lui, ducând o viaŢă îngerească pe pământ si strălucind ca episcop, s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Ioan cel din insula Tasos, care a suferit mucenicia în Constantinopol, în anul 1652 si s-a săvârsit de sabie.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame