Decembrie 19


19 Decembrie


 

19-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a nouăsprezecea pomenirea Sfântului Mucenic Bonifaciu si a sfintei Aglaia Romana.

Sfântul Bonifaciu a trăit pe vremea împăratului DiocleŢian (284-305). Era robul unei femei de neam mare, cu numele Aglaia, fiica lui Acacius, proconsulul Romei. Bonifaciu trăia în păcate trupesti cu stăpâna lui si era si beŢiv, dar era milostiv, iubitor de străini, îndestula cu dragă inimă pe cei lipsiŢi, îsi pleca urechea si inima la suferinŢele si rugăminŢile oamenilor. La fel si stăpâna lui era milostivă si iubitoare de mucenici.

Într-una din zile i-a zis lui Bonifaciu: „Dute în Răsărit, unde sfinŢii sunt chinuiŢi si adu-mi moaste de sfinŢi, ca să le avem spre ajutor si mântuire sufletească”. Bonifaciu i-a răspuns, râzând: „Dacă-Ţi voi aduce moastele mele, ai să le primesti?”. „Nu mi-i de glumă”, i-a spus Aglaia. Apoi i-a dat unele sfaturi, si s-a rugat pentru el, i-a dat bani si l-a liberat. Si a plecat Bonifaciu însoŢit de doisprezece robi cu aur mult în Tarsul Ciliciei, unde sfinŢii erau chinuiŢi. A găsit acolo pe sfinŢi pătimind si suferind pentru Hristos. Le-a sărutat lanŢurile si rănile. Dar aprinzându-se de râvnă dumnezeiască, s-a dus înaintea ighemonului si a mărturisit că este crestin. A fost prins si supus la multe si felurite chinuri, pe care le-a răbdat cu seninătate, ceea ce a adus la Hristos 50 de bărbaŢi care au si fost botezaŢi. Apoi i s-a tăiat capul.

Robii, care veniseră cu el din Roma, nu stiau de cele ce se petrecuseră. Când au auzit de la ostasi cu de-amănuntul chinurile lui si că s-a săvârsit pătimind, s-au dus să-i caute moastele. Le-au găsit si au căzut peste ele; au plâns, leau sărutat si-i cereau iertare. Au cumpărat trupul cu 500 de galbeni, l-au uns cu mir, l-au înfăsurat în giulgiuri si l-au dus la Roma. Aglaia, stăpâna lui, prin descoperire îngerească, a aflat totul. A iesit întru întâmpinarea lui ca să-l primească si să-l cinstească precum se cuvenea. L-a îngropat la 50 de stadii de Roma. Mai târziu a zidit o biserică măreaŢă în numele lui, în mijlocul Romei, si l-a mutat în ea. Acolo se făceau în fiecare zi nenumărate tămăduiri. Iar Aglaia, trăind de atunci cu cuviinŢă si bineplăcut lui Dumnezeu, si-a dat cu pace lui Dumnezeu duhul.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Ilie, Prov si Ares.

Acesti sfinŢi mucenici erau din Egipt si erau crestini. S-au pornit la drum să se ducă în Cilicia ca să cerceteze pe mărturisitorii de acolo. Când au ajuns în Ascalon, au fost prinsi si dusi înaintea Judecătorului Firmilian. Acolo au mărturisit că sunt crestini; pentru asta au fost supusi la felurite chinuri. Ares s-a săvârsit prin foc, iar lui Prov si lui Ilie li s-au tăiat capetele cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Timotei si Polieuct.

Sfântul Timotei a fost prins si a mărturisit că este crestin. După ce a fost chinuit mult, s-a săvârsit prin foc în Mauritania. Sfântul Polieuct a fost supus la felurite chinuri. A fost aruncat în foc în Cezareea si asa si-a primit sfârsitul.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Eutihie si Tesalonica si a celor împreună cu ei, 200 de bărbaŢi si 70 de femei care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Grighentie.

Cuviosul Părintele nostru Grighentie, era de loc din cetatea Milanului. PărinŢii lui se numeau Agapie si Teodota. Grighentie, ca un pământ bun, a primit seminŢele cele dumnezeiesti si a dat rod bun. De aceea când s-a mărit s-a arătat ascultător si împlinitor al poruncilor lui Hristos. Cu voia lui Dumnezeu a fost hirotonit diacon si se supunea fericitul la post si la aspră vieŢuire. Si din ziua aceea, primind dumnezeiescul Duh, făcea semne si minuni. După aceea a venit iar în Milan. Aici a găsit într-un loc retras de lume pe un bătrân preaînŢelept. De la acesta a aflat tot ce i se va întâmpla în viitor. Aceleasi lucruri, la care a mai adăugat si cele ce lipseau, i le-a spus mai târziu si marele Apostol Petru, care i s-a arătat faŢă către faŢă. Pe vremea aceea, pe când cârmuia împărăŢia romanilor Iustin, s-a întâmplat de a scris Elesvaan, împăratul etiopienilor, lui Proterie, patriarhul Alexandriei, cu rugămintea să-i trimită ca episcop, un om desăvârsit. Patriarhul se mâhnea că nu stia unde să găsească un astfel de bărbat.

Dar în zilele acelea, printr-o descoperire dumnezeiască, i s-a arătat patriarhului Fericitul Marcu si l-a arătat pe minunatul Grighentie, care, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, venise nu de multă vreme în oras si era găzduit de un crestin. Patriarhul l-a luat cu multă bucurie, l-a hirotonit episcop si l-a trimis îndată în Etiopia, întărindu-l cu scrisori si cu tot ce se cuvine arhiereilor. Împăratul etiopienilor, încredinŢat din scrisori, l-a îmbrăŢisat si l-a primit ca pe un apostol si făcător de minuni. A mulŢumit lui Dumnezeu si i-a dat Sfântului Grighentie toată puterea. Sfântul a hirotonit preoŢi si diaconi, a sfinŢit bisericile zidite de curând de împărat în Arabia fericită si a botezat pe mulŢi iudei, că mai înainte aproape tot poporul era iudeu. După aceasta a convins cu temeiuri din Scriptură si cu dovezi pe dascălii si mai-marii iudeilor, i-a uimit cu minunile lui si i-a adus pe toŢi la credinŢa cea adevărată. A dat apoi poporului legi si a făcut tot ce este plăcut lui Dumnezeu. Păstorind dar bine turma sa si săvârsind multe minuni spre slava lui Dumnezeu, s-a odihnit cu pace, după ce ajunsese la adânci bătrâneŢi.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Trifon.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri