Decembrie 4


4 Decembrie


 

4-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a patra, pomenirea pătimirii Sfintei marii MuceniŢe Varvara (Barbara).

Sfânta MuceniŢă Varvara a trăit pe vremea împăratului Maximian (284-305) la Heliopolis (Helenopont / Helespont). Era fiica unui păgân cu numele Dioscur (sau Dioscor), care o Ţinea sub pază, într-un turn înalt, din pricina marii ei frumuseŢi trupesti. Fecioara aceasta credea în Hristos si n-a vrut să-si ascundă credinŢa de tatăl ei. Odată, când tatăl ei a spus sa se facă două ferestre la o baie pe care o zidea, fiica lui a poruncit sa se facă trei. Întrebată fiind pentru ce a dat porunca aceasta, i-a răspuns ca a făcut trei ferestre în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh. La auzul acestor cuvinte tatăl ei s-a repezit îndată cu sabia să o omoare, dar sfânta a fugit si s-a ascuns într-o stâncă ce s-a deschis ca prin minune; de acolo s-a dus în munŢi. Tatăl ei a urmărit-o si a găsit-o; a luat-o de cosiŢe si a dat-o domnului Ţării aceleia. Înaintea acestuia, Sfânta Varvara a mărturisit pe Hristos si a batjocorit pe idoli. De aceea a fost chinuită în multe feluri si în sfârsit ucisă cu sabia de tatăl ei, cu mâinile lui. Se spune ca tatăl ei, după ce a ucis-o, a fost lovit de trăsnet pe când cobora din munte si a murit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Damaschin, monahul si preotul.

Sfântul Ioan Damaschin a trăit pe vremea împăratului Leon Isaurul si a lui Constantin, fiul acestuia. Era de loc din Damasc, de neam ales, care strălucea în dreapta credinŢă. Având tată iubitor de fapte bune, a învăŢat toată stiinŢa elinească si a cercetat bine si adâncul Scripturii celei insuflate de Dumnezeu. Pentru credinŢa în Hristos si-a lăsat averea părintească si a îmbrăŢisat viaŢa călugărească împreună cu fericitul Cosma, care a ajuns mai târziu episcopul Maiumei. Amândoi fuseseră învăŢaŢi de acelasi dascăl, tot Cosma cu numele, numit si Asincrit, răscumpărat din robie de tatăl lui, împreună cu alŢi robi. Si pentru că Ioan si Cosma avuseseră parte de un dascal asa de învăŢat, au ajuns amândoi înŢelepŢi. Când Ioan a îmbrăŢisat viaŢa călugărească, stareŢul mănăstirii l-a dat să înveŢe ascultarea la un bătrân înŢelept în cele dumnezeiesti. Acesta i-a poruncit să nu cânte nici cea mai neînsemnată cântare după mestesugul cântării muzicale pe care îl cunostea. Ioan a îndeplinit fără împotrivire multă vreme porunca. Se spune însă că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a arătat în vis bătrânului si i-a spus să îngăduie ucenicului său Ioan să alcătuiască imne si cântări spre slava Celui născut fără de sămânŢă din ea si spre folosul celor ce sunt datori să o mărească din adâncul inimii. Lucru pe care l-a si făcut, punând acest temei scrierilor sale.

Fericitul Cosma petrecând dar în nevoinŢe pustnicesti, după ce a lăsat Bisericii multe scrieri, s-a odihnit în pace.

Iar fericitul întru pomenire Ioan, după ce prin puterea cuvintelor lui si prin dovezile cele înŢelepte ale Scripturilor a înfierat ca nimeni altul eresul păgân al iconomahilor, adică al luptătorilor împotriva sfintelor icoane, si după ce a lăsat Bisericii lui Dumnezeu multe scrieri, în care se găseste răspuns temeinic aproape la orice întrebare, si-a săvârsit viaŢa la adânci bătrâneŢi.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan, episcopul Polivatului, făcătorul de minuni.

Cuviosul Părintele nostru Ioan încă de pe când era tânăr ura desfătările si plăcerile si-si împodobea viaŢa cu post si înfrânare. Pentru aceasta a si fost hirotonit episcop al Polivatului, urcând în chip legiuit toate treptele bisericesti. După ce i s-a încredinŢat păstorirea poporului, a adăugat la nevoinŢele lui pustnicesti de mai înainte, alte nevoinŢe, iar la osteneli alte osteneli.

Când Leon Isaurul a luat cu nevrednicie sceptrul împărăŢiei si a început sa hulească sfintele icoane, acest sfânt bărbat s-a dus la Constantinopole si a mustrat cu tărie necredinŢa împăratului. Apoi s-a întors la turma sa, i-a învăŢat pe credinciosii săi cu de-amănuntul credinŢa si i-a făcut să fie gata cu toŢii să-si verse sângele pentru dreapta credinŢă. VieŢuind asa, a părăsit cele de jos si s-a mutat la Domnul pe Care Îl dorea.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei MuceniŢe Iuliana, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Hristodul si Hristodula, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului sfinŢit Mucenic Serafim, episcopul Fanariului, care a suferit mucenicia în anul 1601.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame