Noiembrie 28


28 Noiembrie


28-Noiembrie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si opta, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru si Mărturisitorul Stefan cel Nou.

Acesta a trăit pe vremea împărăŢiei lui Atanasie, căruia îi zic si Artemie, fiind patriarh Sfântul Ghermano, si a fost născut si crescut în împărătească cetate, fiind fiu din părinŢi crestini, anume Ioan si Ana. Din tânără vârstă se îndeletnicea cu cartea si se afla în toate zilele cu maică-sa la biserica lui Dumnezeu, dându-se pe sine la post si la viaŢă aspră. Pentru aceasta a luat si cinul îngeresc, când a fost în vârsta de saisprezece ani, si de atunci mai mult sporea la duhovnicestile nevoinŢe, biruind toate pornirile trupului. Deci n-a trecut multă vreme si minunatul Ioan, egumenul său, s-a odihnit cu pace. Si a fost asezat fericitul Stefan egumen la acel vestit munte al lui Avxentie, săvârsind calea nevoinŢei. Iar când semănătorul de zizanie, diavolul, a voit a porni război mare si neîncetat asupra Bisericii, adică să nu se mai închine credinciosii la sfintele si cinstitele icoane, a cărui cea dintâi unealtă a acestui lucru s-a făcut Leon Isaurul, care si conon s-a numit, l-a înfruntat fericitul Ghermano si l-a dojenit din destul.

Iar cel dintr-însul născut, vrăjmasul Constantin Copronim, a făcut si mai mari răutăŢi decât tatăl său, prădând si pustiind Biserica, si arzând sfintele icoane, si izgonind si chinuind în tot felul pe monahi. Deci acesta aflând si de Sfântul Stefan că se închina la icoane si că-l numeste pe el eretic, neascultând de porunca lui si nevrând să iscălească la eres, a trimis de l-a prins si după multe chinuri l-a închis în temniŢă ce se numeste Pretorion, unde erau închisi si alŢi alesi părinŢi, pentru pricina aceasta adunaŢi, fiind toŢi la număr patruzeci si doi. Încă erau si alŢii cu Preacuviosul Petru si Andrei, de prin multe Ţări, trei sute la număr, dintre care unii aveau nasurile tăiate, alŢii urechile, alŢii ochii scosi si mâinile tăiate si bărbile rase. Pe care aflându-i fericitul Stefan îi săruta si-i îndemna la luptă, făcând la închisoarea Pretoriului toată rânduiala si slujba călugărească, asa precum s-ar fi aflat în mănăstire. Aflând împăratul de aceasta si cum că Pretoriul a fost prefăcut în mănăstire prin Stefan, după unsprezece luni de când fusese închis în acel Pretoriu, l-au scos din închisoare si l-au adus înaintea lui. Atunci împăratul a poruncit de lau aruncat jos si l-au bătut cu pietre si cu lemne. Iar unul din ucigasii aceia a luat un lemn si l-a lovit în moalele capului de i-a despicat capul. Si asa si-a dat cinstitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu si a luat cununa mărturisirii. Iar cinstitul său trup a fost aruncat de pângăriŢii aceia în mare. Apoi a fost îngropat de niste crestini la locul unde zace si astăzi.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Andrei, care s-a săvârsit chinuit fiind pentru închinarea la sfintele icoane.

Tot în această zi, pomenirea Sf. Petru, care s-a săvârsit bătut fiind pentru icoane.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ana, care s-a săvârsit fiind bătută că a jelit pe Sfântul Stefan.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici, care au mărturisit împreună cu Sfântul Stefan pentru sfintele icoane.

MulŢi din ostasii mai sus-zisului împărat Constantin Copronim, ortodocsi fiind, s-au lepădat de lume si s-au făcut monahi. Pe acestia pedepsindu-i nelegiuitul împărat, i-a scos din viaŢa aceasta. Căci pe unul dintre ei, Vasilie cu numele, mai întâi l-a orbit, apoi în urmă neplecându-se a se lepăda de închinarea la sfintele icoane, l-a lovit cu călcâiul în pântece si i-a vărsat măruntaiele si asa s-a săvârsit. Altul fiind închis la Soseniu si tăindu-i-se nasul, a fost surghiunit la Chersona. Si vrând a-l omorî a fugit în Hazaria, întru care si episcop făcându-se mai pe urmă s-a săvârsit. Iar altul, Stefan cu numele, fiind surghiunit la Sugdaia si multora fiind de folos, a aflat sfârsitul vieŢii. Asemenea si doi Grigorie împreună cu mulŢi alŢii fiind surghiuniŢi, au adormit în Domnul. Dar si Ioan cel din Legatari fiind surghiunit la Dafnusia si de multe ori din porunca împăratului fiind bătut si-a dat duhul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Irinarh si cele dimpreună cu dânsul sapte sfinte femei.

Mucenicul Irinarh se trăgea cu neamul din cetatea Sevastia. Tânăr fiind, era în slujba ucigasilor si când erau pedepsiŢi sfinŢii mucenici, slujea si el la pedepsiri. Si întâmplându-se în zilele împăratului DiocleŢian niste femei crestine să fie cercetate de Maxim, domnul Sevastiei, s-a luminat sufletul lui Irinarh din dumnezeiescul har al lui Hristos si, văzând pe femeile acelea îmbărbătându-se pentru Hristos si rusinând pe tiranul cu minunile ce făcea, pentru aceasta a mărturisit si el pe faŢă cu îndrăzneală pe Hristos. Si vădindu-se astfel că este crestin, a fost chinuit în multe feluri din porunca tiranului si la urmă i-au tăiat capul, împreună si preotului Acachie care-l botezase.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Timotei si Teodor, episcopii; Petru, Ioan, Serghie, Teodor si Nichifor, preoŢii; Vasile si Toma, diaconii; Ierotei, Daniel, Hariton, Socrat, Comasie si Eusebie monahii si Etimasie, care toŢi de sabie s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri