Noiembrie 25


25 Noiembrie


25-Noiembrie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si cincea, pomenirea Sfintei Mare MuceniŢe Ecaterina.

Aceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian, prin anii 304, si se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică fiind unui principe care se numea Consta. Era foarte frumoasă si înaltă la trup, având ca la optsprezece ani. Aceasta a învăŢat desăvârsit toată învăŢătura si stiinŢa grecească si latinească, citind pe Homer si pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe Asclepios si pe doctorii Hippocrat si Gallin, pe filosofii Aristotel si Plato, pe Filistion si Evsevie, si învăŢătura cea tainică a marilor magi (astronomi) Ianni si Iambri, pe a lui Dionisie si profeŢiile Sibilei. A învăŢat ea încă si tot mestesugul ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, ci si multe alte limbi si dialecte ale multor neamuri cunostea. Nu numai cei ce au văzut-o o admirau, ci si acei care nu mai auziseră de renumele si înŢelepciunea ei. Deci în anii împăratului Maximian si a fiului său Maxentie a fost prinsă pentru mărturisirea cea în Hristos si a fost cercetată cu multe feluri de chinuri. Iar cu înŢelepciunea sa si cu buna grăire, a înduplecat pe o sută si cincizeci de ritori ca să creadă în Hristos, împreună si cu alŢi mulŢi păgâni. Cu care împreună i s-a tăiat capul fericitei si a luat cununa mărturisirii.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor o sută cincizeci de ritori, care, prin Sfânta Ecaterina crezând în Hristos, s-au săvârsit fiind aruncaŢi în foc.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei împărătese soŢia lui Maxentie, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Porfirie Stratilatul împreună cu două sute de ostasi ai săi, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Mercurie.

Acesta a trăit pe vremea împăraŢilor Deciu si Valerian în anii 255 si se trăgea după neam din Răsărit, fiind fiu al unui oarecare scit ce se numea Gardian. Fiindcă odată a biruit pe barbari, căci se arătase înaintea lui îngerul Domnului si a insuflat în inima lui îndrăzneală si bărbăŢie, pentru aceasta a fost ridicat la vrednicia de arhistrateg, adică general ori voievod. Dar pentru mărturisirea lui Hristos a stat înaintea lui Deciu si, fiind legat de patru pari, i-au crestat trupul cu cuŢitele si l-au chinuit în nenumărate chipuri. Iar în cele din urmă a fost adus la Cezareea Capadociei unde i-au tăiat capul. Si asa a luat pururea pomenitul cununa muceniciei. Deci era sfântul, când a mărturisit pe Hristos, de douăzeci si cinci de ani. Voinic la trup, frumos la faŢă, galben la păr, care îl împodobea si firească rumeneală având, care strălucea pe obrazul lui.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Petru Sihastrul.

Acest sfânt părinte al nostru Petru a fost născut din părinŢi drept-credinciosi de la Marea Neagră si după ce a petrecut cu părinŢii săi numai sapte ani, toată cealaltă parte a vieŢii sale a petrecut-o la filozofie si la sihăstrie. Căci mai întâi s-a nevoit în GalaŢia, apoi pentru stiinŢa sa, s-a dus în Palestina, si după ce s-a închinat acolo la toate sfinŢitele si sfintele locuri, s-a pogorât la Antiohia; si închizându-se într-o chilie, lua aminte de sine, vorbind cu Dumnezeu prin sfintele rugăciuni, fără să mănânce alte bucate decât puŢină pâine cântărită, bând si puŢină apă; si pe acestea însă le întrebuinŢa la fiecare două zile. Drept aceea pentru virtuŢile sale a luat de la Dumnezeu stăpânire asupra demonilor si a vindecat pe un oarecare Daniel. Pe acesta apoi catehizându-l, l-a făcut de aceeasi râvnă cu el împreună sihastru. Si multor orbi le-a vindecat ochii si alte feluri de boli a tămăduit; si alte încă multe isprăvi se vestesc despre acest cuvios, unele în scris, iar altele prin singura predanie. Acesta dar, mare si vestit făcându-se în toată Antiohia si în toate laturile ei si, vieŢuind ani nouăzeci si nouă, s-a mutat către vesnicele locasuri.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor sase sute saptezeci de mucenici, care de sabie s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame