Noiembrie 22


22 Noiembrie


22-Noiembrie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si doua, pomenirea SfinŢilor Apostoli din cei saptezeci, Filimon, Arhip, Onisim si Apfia, cei ce au fost ucenici ai Apostolului Pavel.

Acestia au fost pe vremea împărăŢiei lui Nero, ucenici fiind Sfântului Pavel, si au mărturisit la Colose orasul Frigiei, aproape de Laodiceea. Făcând păgânii praznic Artemidei, în capistea lor din Colose, sfinŢii, cu alŢi crestini dimpreună, lăudau pe Dumnezeu în sfânta biserică. Retrăgându-se ceilalŢi când au năvălit idolatrii, au rămas numai ei singuri cu Apfia, credincioasă fiind si ea, dorind de mărturisirea lui Hristos. Deci, prinzându-i, i-au adus la Androcleu mai-marele Efesului si au fost bătuŢi de el, dar nesupunându-se a face jertfa la idolul ce se chema de dânsii Mina, i-au îngropat până la brâu si asa i-au ucis cu pietre, săgetaŢi fiind întâi de copii mici cu săgeŢile.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei MuceniŢe Cecilia si a SfinŢilor Mucenici Valerian si Tiburtie.

Acestia au suferit pe vremea împărăŢiei lui DiocleŢian. Cecilia era din Roma, din neam strălucit. Deci măritând-o după Valerian, l-a adus la credinŢa în Hristos si l-a hotărât a petrece în curăŢie. Iar Valerian a întors pe Tiburtie, care îi era frate bun, si la atâta faptă bună s-a ridicat Tiburtie încât si cu îngerii vorbea în toate zilele. Dar, fiindcă îngropau ei moastele mucenicilor lui Hristos, au fost pârâŢi la Tuschie Almachie prefectul cetăŢii si, fiind adusi înaintea lui si mărturisind ei pe Hristos, au fost daŢi pe seama lui Capelarie Maxim să li se taie capetele. Acesta după ce a tăiat pe sfinŢi, văzând îngeri petrecând si purtând ca niste odoare sufletele mucenicilor, a crezut si el. Iar Sfânta Cecilia, fiind băgată într-o baie foarte tare înfierbântată, a fost silita să stea în ea trei zile. Apoi din porunca prefectului i s-a tăiat capul acolo în baie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Maxim Capelarie, care prin bătaie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea nevoinŢei SfinŢilor Mucenici Marcu, Stefan si a altui Marcu.

Acestia erau pe vremea împăratului DiocleŢian si a mai-marelui Magnus, din cetatea Antiohiei Pisidiei. Deci fiind prinsi, si pe Hristos în priveliste mărturisind si multe chinuri suferind si nevrând a se lepăda de Hristos, li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfântului Mucenic Procopie, cel din Palestina.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Menignu Piuarul.

Acesta era din colonia Elespontului din cetatea Parios. Si auzind pe oarecare ostasi strigând în piaŢă că Nazarineanul Iisus venind noaptea a furat pe cei legaŢi ai nostri, aprinzându-se foarte cu duhul, multă grijă punea ca să câstige mucenicia. Căci în aceeasi cetate a sfântului mulŢi mucenici fiind închisi prin închisori de paznici, usile fiind încuiate, sfinŢii au fost dezlegaŢi din legături de dumnezeiesc înger si, nefiind găsiŢi, foarte s-au tulburat mult prigonitorii. Iar Menignu auzind si dumnezeiesc glas chemându-l pe el si îndemnându-l către lupte, n-a zăbovit. Ci dând înapoi stăpânilor hainele ce le luase spre înălbire, si poruncile date de tirani rupându-le, a fost bătut cumplit de chinuitori, apoi aruncat la pământ, spânzurat pe lemn, strujit, si degetele picioarelor i s-au tăiat. Deci adus fiind înaintea tiranilor si nevrând ca să jertfească, a fost osândit la moarte; si fiind lovit de gealat cu sabia, si-a dat Domnului duhul.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Avva.

Acesta era din neamul israeliŢilor. Lăsându-si el părinŢii si patria, si bogăŢia, a urmat unui monah si, luând chipul monahicesc, a petrecut împreună cu monahul câŢiva ani. Mai în urmă s-au dus amândoi la marele Eusebie nevoitorul, care adormind întru Domnul, a rămas Avva în locul lui. Si petrecând acolo treizeci si opt de ani, pururea a sporit întru fapte bune, ca si cum atunci ar fi început. ÎncălŢăminte pe picioarele lui nu a pus niciodată; mâncarea lui era atât de puŢină, încât să dea numai puŢină putere trupului; de prisos socotea încă si băutura de apă; fiind încins cu grele lanŢuri de fier, prea puŢin sedea; iar partea cea mai multă de zi si noapte o petrecea stând drept si făcând rugăciune. Sta si pe genunchi, aducând rugăciuni Domnului; nimeni nu l-a văzut pe el culcat. Iar după ce a fost făcut egumen si proistos monahilor de acolo s-a arătat pe sine înaintea ascultătorilor fraŢi chip si pildă de înŢelepciune si de faptă bună. Asa trăind si multe zile făcându-si, s-a odihnit în Domnul.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Hristofor si Eufimia, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sf. Talaleu si Antim, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Tadeu, care, fiind legat de roata si din deal slobozit, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea chinuirii SfinŢilor Mucenici Agapion, Sisinie si Agapie.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi Părintelui nostru ierarhul si făcătorul de minuni Climent, episcopul Bulgariei cel din Ohrida, care s-a numit si Bulgaro-Chiricos.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame