Septembrie 6


6 Septembrie


 

6-septembrie - unsufletortodox


În aceasta luna, în ziua a sasea, pomenirea minunii celei mari ce s-a facut în Colose (Frigia) de Arhistrategul Mihail.

Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască Evenghelia, Sfântul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită providenŃială a prinŃului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. Si într-adevăr, la puŃin timp, în acel loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din multii credinciosi care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică sa vindecat prin această apa, a contruit pe acel loc, în semn de recunostiinŃa, o mica biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai târziu, în această biserică s-a asezat, spre a practica asceza si a servi la altar, un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul si dragostea acestui tânăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni si vindecări. Dar oarecare elini, aprinsi de zavistie din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape si să-l pornească asupra Bisericii, că să înece si Biserică si să piardă si pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însusi arătându-se si poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatră, si făcând cale apei printr-însă, de atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo este înghiŃită apa si se mistuieste.

Tot în această zi, pomenirea pătimirii SfinŃilor Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil si Macarie.

Acestui Sfânt Romil i s-a tăiat capul în zilele lui Traian, care a trimis la oarecare cetăŃi în izgonire unsprezece mii de crestini, si cu amară moarte iau omorât. Iar în zilele lui DiocleŃian, Eudoxie primind pe slujitorii care îl căutau, le-a spus că el este Eudoxie, si aceia îl sfătuiau să fugă. Iar el uitând de femeie, de copii, de rude, de casă si de celelalte, s-a dus înaintea domnitorului din Melitin, si întâi scoŃându-si brâul de la sine, care era semn de dregătoria comitiei, l-a aruncat în obrazul domnitorului; si împreună cu dânsul multimea ce sta împrejur, toată ceata lui, 1104 ostasi, asemenea au făcut. După aceea pe dumnezeiescul Eudoxie l-au întins patru slujitori si l-au bătut pe coaste, l-au schingiuit si l-au condamnat a primi moarte prin sabie. Însă când a sosit la locul execuŃiei, întorcându-se înapoi si-a văzut soŃia, si aducându-i aminte de cele ce o învăŃase mai înainte si poruncindu-i să pună sfârsit bun la toate, i-a dat cea de pe urmă învăŃătură: să nu plângă pentru moartea lui, ci să-i facă în sat un mormânt fără de semn si să-i bage trupul acolo si să cinstească mai mult ziua aceea cu luminată bucurie. Apoi mucenicul ridicându-si ochii si mâinile la cer, i s-a tăiat cinstitul cap, împreună cu iubitul său Zinon si cu ceilalŃi sfinŃi mucenici. Trecând sapte zile, s-a arătat Sfântul Eudoxie în vis soŃiei sale, si i-a poruncit ei ca să spună Sfântului Macarie să meargă la divan, unde mergând si nevrând să aducă jertfă la idoli, i s-a tăiat si lui fericitul cap.

Tot în această zi, pomenirea celor 1104 ostasi, si a Sfintei Calodoti, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŃilor Faust prezbiterul, Macarie, Andrei si Viv monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic, si sfintele: Andropelaghia si Tecla, si Teoctist corabierul, si alt Chiriac, Dimotul, Ńăranul, care de sabie s-au săvârsit.

Acesti sfinŃi au fost pârâŃi că sunt crestini, în zilele împăratului Deciu, către Valerie domnitorul Alexandriei. Fiind adusi sfinŃii, si cutremurându-se Valerie de întărirea si nespăimântarea lor, i-a osândit la moarte prin sabie. Si luându-si ei sfârsitul asa, iubitorii de Hristos ce erau în Alexandria le-au luat trupurile si le-au băgat în cetate, întru mărirea lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sarapavon senatorul, care de sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.