Mai 28


28 Mai


28- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si opta pomenirea sfântului sfinŢitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita (Niceta) Mărturisitorul, episcopul Calcedonului (sec. IX).

Acest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos, s-a lepădat de lume si de toate cele ce sunt în lume, si făcea plăcere lui Dumnezeu prin vieŢuirea îmbunătăŢită cu fapte. De aceea a fost ridicat în scaunul arhieriei Calcedonului, pe care, stând ca o făclie în sfesnic, strălucea lumii si înfrumuseŢa Biserica lui Hristos. Si era foarte milostiv către săraci, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi si pe cei străini primindu-i; si era tată sărmanilor si apărător văduvelor si mingâietor pentru cei scârbiŢi. Si fiind atunci luptă împotriva icoanelor sub împăratul Leon Armeanul s-a arătat fidel mărturisitor al lui Hristos, pentru că mult s-a luptat împotriva păgânătăŢii, mustrând si lepădând cele neortodoxe, învăŢând si îndemnând pe toŢi cu bună-cinste a se închina icoanei lui Hristos si a preacuratei dumnezeiestii Maicii Sale si ale tuturor sfintilor. Si multe a pătimit de la acel rău-credinciosul împărat si de la cei de un cuget cu dânsul: izgoniri, batjocuri si chinuri, pentru dreapta credinŢă; si după mulŢi ani si după multe trudiri mucenicesti, după ce cu săvârsită plăcere dumnezeiască sa mutat din acestea de aici, l-a preamărit pe el Dumnezeu în ceruri, înaintea îngerilor Săi, si pe pământ înaintea oamenilor. Pentru că prin cinstitele lui moaste se făceau minuni, si se dădea tămăduiri tuturor bolilor, pentru ca să fie Dumnezeu preaslăvit prin el, Care este preamărit întru sfinŢii Săi.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Eliconida.

Această sfintă a trăit pe vremea împăraŢilor Gordian si Filip, si era din cetatea Vitaliei. Si a fost prinsă si adusă la Perinie, ducele Corintului, si neplecânduse a jertfi idolilor, ci mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, a fost supusă la felurite si grele chinuri; dar scăpând din acestea a mers la capistea idolilor si prin rugăciune a surpat la pământ idolul zeiŢei Atena, a lui Die si a lui Asclipie.

După acestea luând stăpânIrea de la Perinie Iustin antipatul, a fost adusă muceniŢa si la acesta, si neplecându-se a aduce jertfe idolilor, a fost supusă si de acesta la grele chinuri, din care cu ajutorul Celui de sus, scăpând nevătămată a primit muceniŢa moartea prin tăierea capului si asa purtătoare de cunună s-a suit la ceruri.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Crescent, Pavel si Dioscorid.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame