Mai 26


26 Mai


26- Mai - unsufletortodox


În această lună în ziua a douăzeci si sasea, pomenirea sfântului si măritului apostol Carp, unul din cei saptezeci de apostoli.

Acest mare apostol al Domnului, fiind pus la număr cu cei saptezeci de apostoli si ucenici, si slujind marelui Pavel la propovăduire si purtând duinnezeiestile Iui epistole către cei cărora erau trimise, a învăŢat pe mulŢi dintre păgâni a se închina si a cinsti Sfânta Treime. După aceea, luminându-i-se mintea prin dumnezeiască strălucire a Mângâietorului, pornind de la Răsărit ca o stea luminoasă, a luminat toată lumea cu dumnezeiestile învăŢături, făcând în toate zilele multe si mari minuni. Si multe cetăŢi si popoare venind la credinŢa în Hristos, si despărŢind cu botezul pe cei credinciosi din cei necredinciosi, a suferit din această pricină multe prigoniri si scârbe, căci mergea cu bărbăŢie si cu osârdie spre cele cu osteneală nevoinŢe ale luptei, neînfricosîndu-se de mânia dregătorilor. Drept aceea, precum el a slăvit pe Dumnezeu în mădularele lui, asa si el a fost mărit de Dumnezeu. Deci adormind somnul cel dulce, cu moastele sale, face minuni în toate zilele, curăŢind tot felul de boli si gonind duhurile necurate.

Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Alfeu, unul din cei saptezeci de apostoli.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Averchie si Elena.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Alexandru Tesaloniceanul, care a mărturisit în Smirna, la anul 1394 si care de sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri