Mai 15


15 Mai


15- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pahomie cel Mare.

Acest sfânt era din Egiptul Tebaidei celei de jos, in vremea lui Constantin cel Mare, si avea părinŢi închinători la idoli. Mergând o dată cu părinŢii în capistea idolilor, a auzit pe cel ce slujea în capiste zicând către părinŢii lui: ScoateŢi de aici pe vrăjmasul zeilor si-l alungaŢi. Iar preacuviosul, bând din vinul jertfei, a vărsat. Si ajungând mai în vârstă, a intrat în rândul ostasilor; si peste puŢină vreme lăsând slujba ostăsească, s-a suit la Tebaida de sus si a primit botezul lui Hristos si s-a făcut monah. După aceea s-a dus în pustiu, unde a făcut o mânăstire într-un loc al Tavenisiei, în urma unui glas venit de sus, care îi arăta înlesnirea locului si mulŢimea celor ce aveau să se strângă acolo. Iar când în adevăr s-au adunat mulŢi, a venit si Teodor sfinŢitul, care i-a devenit ucenic si râvnitor vieŢii si faptelor celor bune si în minuni a strălucit cu dânsul. Si la atâta înălŢime de cunostinŢă dumnezeiască se inălŢa cu nepătimirea, încât vedea cu gândul si suirile fericitelor suflete, si vedea si pe cele de departe si cele de faŢă, si proorocea despre cele ce aveau să se întâmple. Iar mai înainte de a se săvârsi din viaŢa aceasta sfântul, numărând mulŢimea monahilor ce veniseră către dânsul, s-au aflat o mie patru sute de bărbaŢi. Iar cei ce se duceau de la casele lor, nu mergeau pentru desfătare si pentru trupeasca dulce pătimire, întru care se bncură cei mulŢi, ci pentru înfrânarea poftelor si pentru trudele cele pustnicesti. De aceea minunându-se de obiceiurile sfântului urmau viata si petrecerea sa cea îngerească. Deci săvârsindu-se în Hristos, a fost îngropat în mânăstirea sa.

Tot in această zi, pomenirea prea cuviosului părintelui nostru Ahile, episcopul Larisiei.

Acesta a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare, si era născut si crescut din părinŢi binecredinciosi, de la care învăŢase religiozitatea si cinstirea de Dumnezeu, împreună cu învăŢătura cea lumească, si cu filozofia cea mai înaltă. Si împodobindu-se pe sine cu toate bunătăŢile cele după Dumnezeu, a fost ales arhiereu al Larisei, celei ce se află în a doua Tesalie, de către toŢi cei ce ce locuiau în Grecia. A mers la Sinodul cel mare din Niceea si osteninduse si luptându-se împreună cu părinŢii până în sfârsit si caterisind pe Arie si cei împreună cu el si dându-i anatemei iarăsi sa întors în Larisa, unde a surpat multe capisti idolesti, si a izgonit demoni din oameni, si alte multe minuni a făcut; si si-a sfârsit viaŢa cu pace, după ce a ridicat din temelie case de rugăciune, si le-a împodobit în tot felul.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Varvar, izvorâtorul de mir.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Eufrosin, începătorul vieŢii pustnicesti din Pskov.

Sf. Eufrosin din Pskov, cu numele lumesc Eleazar, s-a născut în anul 1386 în satul Videlebo, lângă Pskov, unde s-a născut si Sf. Nicander al Pskov-ului (prăznuit în 24 septembrie ). PărinŢii săi si-ar fi dorit ca fiul lor să se căsătorească dar Eleazar s-a retras în secret la Mănăstirea Snetogorsk (pe dealul Snyatni, Pskovul de azi) unde a fost tuns călugăr.

În jurul anului 1425, căutând un loc unde să se poată dedica în voie rugăciunii intense, Sf. Eufrosin a luat binecuvântarea stareŢului pentru a se retrage într-o chilie ascunsă pe râul Tolva, nu departe de Pskov. Fiind însă preocupat de soarta oamenilor si mântuirea lor, sfântul a fost nevoit să abandoneze pustnicia si să primească pe toŢi cei ce aveau nevoie de un sfat si de un cuvânt de la un părinte înduhovnicit. Sf. Eufrosin îi binecuvânta pe cei care veneau să trăiască după rânduiala schitului, întocmită chiar de el.

Rânduiala Sfântului Eufrosin se bazează pe un sfat generalizat despre „cum ar trebui să trăiască un călugăr”, fără să se facă referire la regulamentul strict al vieŢii monahale sau la rânduiala sfintelor slujbe, cum se face, de exemplu, în Rânduiala Sf. Iosif din Volokolamsk;

În 1447 la dorinŢa fraŢilor, Sf. Eufrosin a construit o biserică în cinstea celor Trei SfinŢi Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Hrisostom, care l-au cercetat pe sfânt, dar si în cinstea Sf. Onufrie cel Mare (prăznuit în 12 iunie). Mai târziu mănăstirea a primit numele Spaso-Eleazarov. Din smerenie si din dragoste pentru o viaŢă retrasă, sfântul n-a primit să fie egumen al mănăstirii, numindu-l în loc pe discipolul său Ignatie pentru acea funcŢie. Apoi s-a retras să trăiască într-o pădure lângă un lac.

Sf. Eufrosin a murit la 95 de ani în 15 mai 1481. Din ordinul Arhiepiscopului Ghenadie al Novgorod-ului, la mormântul sfântului au asezat o icoană pictată de discipolul său Ignatie, pe când sfântul era încă în viaŢă. De asemenea, s-a mai pus la mormântul sfântului si testamentul scris de acesta pentru fraŢii călugări pe o bugată de pergament, stampilată cu sigiliul de plumb al Arhiepiscopului Teofil al Novgorod-ului, acest testament fiind printre puŢinele documente de acest fel scrise de mâna unui sfânt care s-au păstrat.

Sf. Eufrosin, începătorul vieŢii pustnicesti din Pskov, a îndrumat mulŢi discipoli renumiŢi care, la rândul lor, au ridicat si ei mănăstiri, plantând mai departe sămânŢa vieŢii monahale in jurul Pskov-ului. Printre acestia se aflau si călugării schitului Sava din Krypetsk (prăznuit în 28 august), Sf. Dositei din Verkhneostrov (prăznuit în 8 octombrie), Sf. Onufrie din Malsk (prăznuit în 12 iunie), Sf. Ioachim din Opochsk (prăznuit în 9 septembrie), Sf. Ilarion din Gdovsk (prăznuit în 21 octombrie), Sf. Chariton din Kudinsk, fondator si egumen al Mănăstirii de la Lacul Kudina de lîngă Toroptsa, precum si cuviosii părinŢi din Pskov – Ignatie, Haralamb si Pamfilie, înmormântaŢi la Mănăstirea Spaso-Eleazar.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Serapion de la Manastirea Spaso-Eleazar, la Pskov.

Sfântul Serapion a fost însotitorul de asceza si viata calugareasca al sfântului Eufrosin, si de aceea el este praznuit uneori împreuna cu cuviosul Eufrosin.

Viata lui se gaseste scrisa la 8 septembrie, ziua trecerii lui la Domnul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame