Mai 2


2 Mai


 2- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a doua, pomenirea aducerii moastelor celui dintre sfinŢi părintele nostru Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei.

Acest sfânt a petrecut pe pământ viaŢă îngerească, iar nevoinŢele cu care s-a nevoit pentru dreapta credinŢă, si împotrivirile ce a avut din partea învăŢătorilor eretici, si desele izgoniri si mincinoasele năpaste ce a suferit sunt scrise pe larg si la alte istorii, si le înfăŢisează si de Dumnezeu grăitorul Grigorie. Drept aceea nu putem să povestim cele ce se spun în multe feluri de mulŢi. Iar obisnuita rânduială a slujbei lui se face în 18 ianuarie.

Tot în această zi, pomenirea chinuirii sfinŢilor mucenici Esper si Zoe, soŢia lui, si a fiilor lor Chiriac si Teodul.

Acesti sfinŢi, Esper si Zoe, au trăit pe vremea împăratului Adrian (124), si desi erau robi cu trupul unui oarecare Catal si al Tetradiei soŢia aceluia, colonisti romani, care îi cumpăraseră ca robi din Pamfilia, ei însă cu sufletele erau slobozi. De aceea ei nici cu trupurile n-au suferit a sluji la stăpâni păgâni, care cinsteau si se închinau idolilor în locul Făcătorului si Ziditorului a toate. Căci Chiriac si Teodul, fiii lor, au zis către maica lor să nu locuiască mai mult împreună cu păgânii ci să se despartă de ei ca să nu fie împreună cu ei daŢi pierzării; însă ea le-a răspuns că aceia sunt stăpânii lor. Atunci ei i-au arătat că pot să se facă slobozi prin sângele vărsat pentru Hristos. Acum si maica lor, unindu-se cu ei, îi întărea pe ei si ducându-se la Catal, i-a spus că Domnul nostru Iisus Hristos este Stăpân sufletelor lor; iar dacă printr-o oarecare întâmplare ei au stăpânire asupra trupurilor lor, ei socotesc de mai mare cinste stăpânirea lui Hristos asupra lor. Căci ziceau ei: mai mult trebuie să ne supunem lui Dumnezeu decât oamenilor. Deci spăimântându-se pentru aceasta Catal, i-a trimis pe ei împreună cu maica lor la Tritoniu, la tatăl lor Esper.

Iar mai în urmă, prăznuind Catal nasterea fiului său, a socotit să le trimită lor din cele pregătite, vin si carne, vrând să vadă de se vor împărtăsi ei din cele jertfite idolilor. Iar ei în loc să se împărtăsească de acelea, la sfatul maicii lor, le-au aruncat câinilor. De aceasta fiind înstiinŢat Catal si aprinzându-se de mânie, mai întâi a poruncit să fie spânzuraŢi copiii de picioare si să fie strujiŢi cu unghii de fier; iar părinŢii lor le dădeau curaj să nu se supună, ci să sufere până în sfârsit, privind către cununa muceniciei. Apoi a poruncit să fie pogorâŢi si împreună cu maica lor să fie cumplit bătuŢi. După aceea a poruncit să fie băgaŢi sfinŢii toŢi patru în cuptor ars cu foc, în care si intrând si-au dat sufletele lor lui Dumnezeu. Iar dimineaŢa răsunau în cuptor glasuri ca de cântare si deschizându-se cuptorul, n-au aflat pe nimeni, în afară de sfinŢii, în chipul celor ce dorm, cu feŢele spre răsărit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Iordan, făcătorul de minuni, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri