Aprilie 9


9 Aprilie


9- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Eupsihie cel din Cezareea.

Acest sfânt a fost din Capadochia, si având viaŢă curată fără prihană, si-a luat femeie după lege. Înfierbântându-se de dumnezeiască râvnă si luând cu dânsul pe mai mulŢi crestini, a sfărâmat din temelie capistea, ce se cheamă a norocului, la care cu totul se dăduse Iulian Apostatul, aducând în toate zilele jertfe. Si dacă s-a vădit lucrul, fără de zăbavă a poruncit a izgoni pe toŢi crestinii si a fi daŢi la multe feluri de chinuri, iar mucenicului Eupsihie, întrucât era vinovat de o faptă ca aceasta, să i se taie capul; si asa s-a luat sfârsitul vieŢii sale.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Vadim Arhimandritul si a celor sapte ucenici ai lui.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici cei ce s-au săvârsit în robie în Persida.

Sapor împăratul persienesc, pe la al cincizeci si treilea an al împărăŢiei sale, venind asupra pământului romanilor, a stăpânit cetatea numită Vizada. Omorând pe ostasii de acolo si pe cei ce puteau purta arme, pe cealaltă nerăzboinică gloată, împreună cu bătrânii, copiii si femeile, pe episcopul Iliodor, si pe Disa si pe Maniav prezbiterii, si pe toŢi cei ai clerului i-a lăsat în pace. Când fu aproape de sfârsit, episcopul Iliodor a hirotonisit în locul său, pe prezbiterul Disa. Si înălŢându-se de către cei bisericesti obisnuita doxologie, mai marele vrăjitor Adelfor, a înstiinŢat pe Sapor, că crestinii lăsaŢi în pace de el, înaintând pe Disa, hulesc asupra împăratului si asupra credinŢei lui. Atunci din porunca împăratului au fost adusi trei sute de bărbaŢi si, neplecându-se a aduce cinste soarelui si focului, li s-au tăiat capetele. Din care douăzeci si cinci de iubitori de viaŢă, spre pierzarea lor, s-au alipit de împăratul si au alergat la el, plecându-se lui. Însă unul cu numele Avdiisus, neprimind rană de moarte, nu a murit împreună cu ceilalŢi. Care în urmă bărbăteste propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, oarecare păgân năvălind asupră-i, l-a omorât cu sabia, si a primit tăierea cu plăcere. Căci se necăjea si suspina, rămânând singur cu cei împreună mucenici.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Avdiisus, care prin sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame