Aprilie 8


8 Aprilie


8- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a opta, pomenirea sfinŢilor apostoli din cei saptezeci: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis.

Dintre acesti sfinŢi apostoli, Irodion, de care pomeneste marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfinŢilor apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânsii preot, apoi episcop al cetăŢii Neon Patron, si învăŢând pe mulŢi păgâni si întorcândui la credinŢa lui Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit multe. Că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău, si i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuŢitul.

Iar Agav, care a luat brâul sfântului Pavel, si si-a legat mâinile si picioarele, atunci asa a proorocit, zicând: acestea zice Duhul cel Sfânt: „Pe omul al cărui brâu este acesta, asa îl vor lega în Ierusalim iudeii, si-l vor bate cu răni, ceea ce s-a si întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit a-l si omorî. Si după aceea acest Agav a propovăduit în partea lumii ce i-a venit.

Iar Ruf, de care pomeneste si apostolul în Epistola către Romani, a fost făcut episcop cetăŢii Tebei, care este în Grecia.

Asemenea Flegon si ceilalŢi propovăduiau pretutindenea în lume Evanghelia si întorceau pe necredinciosi la credinŢa cea adevărată. Acestia dar fiind pedepsiŢi în multe feluri, toŢi întru o zi omorâŢi de iudei si de păgâni, întru Domnul s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Celestin papă al Romei.

Acest sfânt era pe vremea lui Teodosie cel Tânăr în Biserica Romei celei vechi, bine sporind cu viaŢa si cu cuvântul. Prin care s-a învrednicit si de scaunul arhieresc, mutându-se din viaŢă papa Zosima. Deci acest Celestin, zicând si făcând toate pentru TradiŢiile apostolesti si părintesti, a caterisit pe răucredinciosul Nestorie, mustrându-l prin epistolă si lepădând hulele lui cele urâte împotriva lui Dumnezeu si făcându-se împreună-lucrător cu fericitul Chiril, la caterisirea aceluia, si multe alte isprăvi lucrând vrednice de cuvânt si de pomenire, s-a ridicat cu pace din cele de aici, si s-a mutat la viaŢa cea neîmbătrânitoare si fericită.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Pavsilip, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Ioan Corăbierul, care a suferit mucenicia în insula Cos la anul 1669, si care prin foc s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri