Aprilie 5


5 Aprilie


5- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a cincea, pomenirea sfinŢilor mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion si Nichifor.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Teodul si Agatopod.

Din acesti doi sfinŢi, Teodul era mai tânăr, iar Agatopod mai ajuns de vârstă, si amândoi erau din cetatea Tesalonicului. Pentru credinŢa lui Hristos au stat înaintea stăpânitorului Faustin si neplecându-se a jertfi idolilor, ci credinŢa lui Hristos neclintit păzind-o, au fost aruncaŢi în adâncul mării si asa s-au săvârsit. Însă li s-a arătat lor ceea ce era să fie prin descoperire mai înainte de sfârsit, căci li se părea amândorura că au intrat într-o corabie care sfărâmându-se de întreitele valuri ale furtunii si cei ce împreună înotau pierzându-se, ei singuri scăpând, s-au suit peste un munte, care era înalt până la cer, arătând vedenia pătimirea lor cea mare si suirea lor la cer.

Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Tesalonic.

Această cuvioasă Teodora, din tânără vârstă iubind pe Hristos, s-a lepădat de lume si ducându-se la chinovie, s-a tuns în schima monahală, si lucrând toate virtuŢile, pe toate împreună le-a izbutit. Atâta ascultare si cinste a câstigat de la toate celelalte călugăriŢe si de la stareŢă, încât si după moarte a arătat că este vie. Căci viaŢa sa păzind-o curată si neîntinată, a lăsat-o celorlalte surori ale mănăstirii, ca un stâlp însufleŢit. După vreme nu puŢină de la adormirea ei, stareŢa mutându-se către Domnul, si aceasta curată si duhovnicească fiind, s-a făcut multă adunare la îngroparea ei. Căci erau si din cei mai alesi, si popor mult adunat, cucernici monahi si bărbaŢi alesi, si s-a făcut slujbă după rânduială.

Deschizându-se mormântul în care de multă vreme zăcea cuvioasa Teodora, ca să fie pus aproape de ea trupul stareŢei, s-a făcut o minune, pentru cei ce priveau, înspăimântătoare, iar pentru cei ce auzeau, uimitoare, căci locul era potrivit pentru privire. Si toŢi uitându-se au văzut cum Teodora care de multă vreme zăcea moartă, s-a strâns pe sine, si, ca si cum ar fi fost vie, a dat loc duhovnicestii sale maici, ca si când îi aducea cinstire. Acest lucru străin văzându-l toŢi cu înspăimântare strigau: Doamne miluieste. Încă de atunci si până acum, multe semne a făcut Dumnezeu prin cuvioasa Teodora.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor muccnici Teodora si Didim.

Pe vremea împărăŢiei lui DiocleŢian si Maximian, ighemon fiind Eustratie în Alexandria, era prigoană asupra crestinilor. Deci atunci fiind prinsă fecioara Teodora a mărturisit pe Hristos înaintea tuturor, si bătând-o au pus-o în închisoare. Si trecând câteva zile, iarăsi scoŢând-o la cercetare, a fost închisă într-o casă de desfrâu. Si trimiŢând stăpânitorul la ea tineri desfrânaŢi, acestia năvăleau asupra ei; iar sfânta se ruga lui Dumnezeu. Din rânduială dumnezeiască s-a aflat acolo un mai-mare preavestit tânăr cu numele Didim, ce era îmbrăcat cu straie ostăsesti, si dezbrăcându-si hainele sale le-a dat fecioarei de le-a îmbrăcat, împreună si armele sale. După ce le-a îmbrăcat fecioara, cu sfătuirea lui Didim a iesit din casa de desfrâu, si asa s-a păzit neprihănită si curată mulŢumind lui Dumnezeu. Intrând unul din acei desfrânaŢi în casa de desfrâu si aflând în loc de fecioară pe Didim acolo sezând, a rămas înspăimântat, si cugeta întru sine zicând: „Au doară Hristos poate să prefacă fecioarele în bărbaŢi ? Cel ce a intrat a iesit, iar fecioara unde este ? Căci auzind eu, oarecând, că Hristos a prefăcut apa în vin, basm socoteam aceasta, iar acum mai mare minune văd.” Acestea cugetând acela, văzând Didim că este cuprins de nedumerire, a mărturisit întâmplarea, că adică el singur a fost lucrătorul acestui lucru si că de voieste să vestească stăpânitorului, adăugând că el asteaptă încă acolo, stând în locul fecioarei, căreia el i-a dat drumul din casa de desfrâu fără temere. Acela a spus, si îndată Didim a fost înfăŢisat la judecata stăpânitorului, care i-a zis: „Cum ai îndrăznit să faci acest lucru?” Si sfântul i-a răspuns: „Crestin fiind, si bine stiind a neguŢători, cu o pricină două cununi mi-am dobândit: una adică am răpit pe fecioara din mâinile voastre cele păgânesti, curată pe ea păzind-o, si alta, că si eu m-am mărturisit vouă că sunt crestin.” Si stăpânitorul a zis: „Pentru cutezarea ta aceasta, poruncesc să Ţi se taie capul; iar pentru că crezi în Hristos, si nu jertfesti zeilor, poruncesc ca trupul tău să fie topit în foc.” Si sfântul a zis: „Bine este cuvântat Dumnezeul meu, Care n-a trecut cu vederea lucrarea mea.” Si ducându-se la locul de chinuire după ce a făcut rugăciune, i s-a tăiat capul; si sufletul său s-a înălŢat la cer, iar trupul său a fost dat focului. Iar oarecare crestini, adunând cinstitele lui moaste ce au rămas din foc, le-au îngropat cu cinste.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Termu.

Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei: Stăpâna si Slujnica.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Pompie.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Zinon, care cu smoală fiind uns si în foc băgat si cu suliŢa fiind pătruns, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Maxim si Terentie.

Tot în această zi, pomenirea sfântului nou mucenic Gheorghe, care s-a nevoit în noul Efes, în anul 1801, si care prin sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri