Aprilie 22


22 Aprilie


22- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si doua, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei.

Acest sfânt se trăgea din Ţara galatilor, din satul ce se cheamă Sicheot, născut fiind în vremea lui Iustinian cel bătrân, părând a nu fi de nastere lăudată, fiindu-i nasterea neche-zăsuită si întunecată, căci se zice că maicăsa Maria, strălucind în frumuseŢe si daruri, a atras la dânsa pe oarecare din curierii împărătesti, anume Cosma, din care s-a născut cuviosul; dar ar fi fost fără cuviinŢă si de mustrare a ascunde cele de după nasterea lui sau rele dinainte de nastere; că îndată într-acea noapte ce s-a unit maică-sa cu acel bărbat, i s-a arătat în vis, că s-a pogorât un luceafăr si a intrat în pântecele ei, ceea ce arăta strălucirea ce era să aibă mai pe urmă pruncul. Iar sfântul ca această înŢelegere să fie împlinită mai apoi, căci dându-se pe sine dintru întâia vârstă spre dragostea lui Dumnezeu si a sfântului mucenic Gheorghe, atât cât i se părea că este totdeauna cu dânsul de-l învăŢa si-l făcea a înainta spre cele mai bune dorinŢe si cu totul a-l iubi cu o dumnezeiască si minunată dragoste. Făcând el asa, si înaintând cu fiecare suisi se arăta pururea sfântul. A fost numărat întâi în ceata călugărilor. După aceea trecând prin treptele ce duc spre culmea virtuŢii si îmbogăŢindu-se cu lucrarea minunilor, ca dovadă a desăvârsitei virtuŢi si a apropierii de Dumnezeu, a fost ridicat la marea înălŢime a arhieriei, si i s-a încredinŢat Biserica Anastasiopolei. Acolo învăŢând el pe mulŢi cunostinŢa lui Dumnezeu, si îndrumându-i a face cele ce se cuvin, si tămăduind pretutindenea pe cei de un neam prin minuni si prin fapte minunate, pe toŢi uimind; si arătându-se minunat si iubit la împăraŢi si la arhierei, si proorocind multora cele ce aveau să fie, si-a încheiat viaŢa primind cu zâmbire cuvioasă pe îngerii ce aveau să-l ia. Se spune că cu puŢin înaintea morŢii, i s-a arătat în vis strălucitul mare mucenic Gheorghe si i-a dat un toiag. Apoi i s-a arătat iarăsi călare pe un cal, trăgând cu sine si alt cal, pe care a poruncit cuviosului să încalece, arătându-i cu aceste vedenii dinainte calea ce avea să facă de acolo.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nearh, care prin foc s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea întâlnirii cu Hristos a sfântului apostol Natanael.

Acest sfânt a fost din Cana, cetatea Galileii, unde Hristos Dumnezeul nostru fiind chemat la nuntă de preacurata Sa Maică, a făcut întâia Sa minune, prefăcând apa în vin.

Astepta si el venirea lui Hristos, ca un legiuitor ce era. Pce Care aflându-L Filip cel din Betsaida, si cunoscând că astepta venirea lui Hristos, i-a zis cu bucurie: „Aflat-am pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret, de Care au scris Moise în lege si proorocii” (Ioan I, 46). Mergând Natanail si văzând pe Hristos, a crezut într-Însul si L-a urmat. Si după Patimi si după Înviere, propovăduindu-L Dumnezeu adevărat, s-a sfârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame