Aprilie 16


16 Aprilie


16- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a saisprezecea pomenirea sfintelor muceniŢe fecioare Irina, Agapi si Hionia.

Irina, Agapi si Hionia erau trei surori, provenind dintr-o familie bogată si influentă din Tesalonic. Pe vremea în care s-a tăiat capul mucenicului Hrisogon de către DiocleŢian pentru mărturisirea în Hristos, aproape de iezerul unde locuiau aceste trei surori: Agapi, Irina si Hionia cu un oarecare Zoil, rob al lui Dumnezeu, arătatu-s-a Hrisogon lui Zoil în vis, zicîndu-i că sfânta Anastasia va să ia parte la luptă cu acele trei surori, si cu dânsul să-si săvârsească nevoinŢa muceniciei. Dacă a aflat acestea, a urmat sfânta după Zoil, si a intrat la sfinte, si le-a sărutat; si le slujea apoi. Aflând aceasta DiocleŢian a trimis de le-a adus si le-a dat pe seama domnului Ţării de le-a chinuit si iarăsi au fost date pe seama altui domn, anume Sisinic, care pe Agapi si pe Hionia le-a ars în foc, iar sfintei Irina, unul din slujitori întinzându-si arcul si săgetând-o, i-a adus sfârsitul.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor Felix episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat si Septemiu.

În al optulea an al împărăŢiei lui DioeleŢian si Maximian, a iesit poruncă pe la toate locurile ca să se ardă toate cărŢile crestinilor. De aceea a fost trimis în cetatea Tibiuca un oarecare Marian, bărbat prea spurcat, care a adus înaintea sa pe Felix episcopul, pe Ianuarie preotul, pe Furtunat si pe Septemiu, si citindu-le porunca împărătească, cerea numaidecât cărŢile ce erau la ei. Iar preasfântul episcop a zis către ei: „Scris este guvernatorule: nu daŢi cele sfinte câinilor, nici aruncaŢi mărgăritarele înaintea porcilor. În zadar te nevoiesti, desi ai cu tine poruncile împărătesti.” Guvernatorul a zis: „Lasă vorbele nebunesti, si fă voia împăratului, căci altfel te voi trimite legat la proconsul.” Si sfântul i-a zis: „Precum mă aflu către tine, asemenea si către toŢi, si către însusi împăratul tău mă voi afla.” Atunci închizându-l în temniŢă, fără de nici o îngrijire l-a lăsat trei zile, apoi scoŢându-l, l-a mai cercetat; si legându-l pe el si pe cei împreună cu el, i-a trimis la proconsul. Acela iarăsi cercetându-i, i-a pus la închisoare. Si după sase zile scoŢându-i, i-a trimis legaŢi la prefectul pretorilor, care, după ce i-a primit si i-a îngrozit foarte mult, i-a aruncat într-o cumplită temniŢă cu multă pază si după paisprezece zile, scoŢându-i de acolo, si încă cercetându-i, i-a băgat pe ei într-o corabie la un loc cu cai, legaŢi de picioarele cailor; iar sfinŢii tăvălindu-se printre picioarele cailor fără să guste hrană sau apă patru zile, mulŢumeau lui Dumnczeu. Si ajungând la limanul unei cetăŢi, au fost cercetaŢi pe ascuns de cărtre crestini. Si de acolo mergând la cetatea numită Tavromeni, si plutind încă pe la Licaonia, au venit la cetatea Eluron. Atunci ticălosul prefect, dezlegând pe sfinŢi din legături, cu glas lin le făcea întrebările; iar sfinŢii grăind dimpotrivă, că nici cărŢile nu le dau, nici idolilor nu jertfesc, a poruncit el ca ei să fie tăiaŢi de sabie; si aflând ei hotărârea, au făcut rugăciune si, tăindu-li-se capetele, au primit cununile din mâna Domnului.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa si Teodora.

Acesti sfinŢi mucenici erau din Grecia. Leonid a fost prins în Trizina, începător fiind duhovnicestei cete în zilele de prăznuire a sfintei Învieri a lui Hristos, si a fost adus la Corint. Iar Harisa, Nunehia si maica Nunehiei, Vasilisa, Nichi, Galini, Calida si Teodora, fiind si acestea din Grecia, adusu-s-au si ele la Corint, către guvernator. Acesta aflând că sfântul Leonid avea neclintită credinŢa în Hristos, a poruncit să-l spânzure si să-l strujească fără milă, si apoi să fie aruncat în adâncul mării cu cei ce erau împreună cu el. Atunci se zice că fericita Harisa cânta strigând, ca oarecând Mariam, când s-au înecat în mare egiptenii: „O milă am alergat, Doamne, si oaste m-a gonit, Doamne, si nu m-am lepădat de Tine. Doamne, mântuieste sufletul meu.” Iar ceilalŢi care împreună ascultau si cântau, au ajuns până la mare; si intrând în corabie, îndelungând cântarea, au înotat până la treizeci de stadii; apoi fiind legaŢi cu pietre, i-au scos afară si i-au aruncat în mare; si a fost mucenicia lor cu o zi înainte de Pasti.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Irina.

Această sfântă era de loc din Grecia. În timpul Pastilor, când si sfântul Leonid a mărturisit cu cei împreună cu el în aceeasi casă de rugăciune slăvind pe Dumnezeu, era acolo si sfânta Irina împreună cu crestinii din acea vreme. Pârâtă fiind, guvernatorul a pus-o la închisoare, din care scoŢând-o, i-a tăiat limba, i-a scos dinŢii, si i s-a tăiat si capul.

Tot în această zi, sfântul mucenic Mihail Vurliotul, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1772, si care de sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame