Aprilie 10


10 Aprilie


10- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinŢilor mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie si alŢi treizeci si sase, care erau însoŢitorii fericitului Zenon, ai lui Alexandru si ai lui Teodor.

Acesti sfinŢi mucenici au fost din Africa în anii împăratului Deciu si a guvernatorului Fortunian. Si iesind porunca să se lepede toŢi de credinŢa lui Hristos, iar cei care se vor Ţine de ea, si n-ar vrea să se plece împăratului, să fie chinuiŢi în tot chipul. Văzând acesti patruzeci că mulŢi alunecau si mergeau la rătăcire, se vorbiră între ei si se uniră a sta împotrivă bărbăteste, si să se îmbărbăteze bine cu vitejia sufletului si a trupului pentru mărturisirea lui Hristos, aducând aminte unul altuia cuvintele lui Hristos, care îndemnau pe credinciosi spre mărturisire. Si stând ei de faŢă înaintea guvernatorului Fortunian propovăduiră puterea lui Hristos si neputinŢa chipurilor celor fără de simŢire, ce se cinsteau de păgâni, iar guvernatorul a poruncit să fie băgaŢi în temniŢă. Si trimiŢând ca să aducă pe însoŢitorii fericitului Zenon si ai lui Alexandru si Teodor, care si mai înainte veniseră la cercetare, si îndemnau ca să se despartă de credinŢa lui Hristos si să se închine la idoli. Însă ei stând împotrivă si arătând statornicia credinŢei din cuvintele lor, au fost supusi la felurite si nenumărate chinuri, în mai multe rânduri. Dar ei în aceste chinuri s-au îndulcit de ajutorul cel de la Dumnezeu, căci au căzut legăturile de pe dânsii prin arătare de îngeri, si îndulcindu-se si de hrană, iarăsi au stat de faŢă înaintea guvernatorului, cu suflet viteaz; si chinuindu-i cu strujirea, i-au dat la fiare să-i mănânce, însă nici una nu s-a atins de ei. Pierzând guvernatorul nădejdea cea pentru dânsii, a poruncit de le-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea sfintei proorociŢe Olda.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Iacov preotul si Aza diaconul.

Acesti sfinŢi au fost pe vremile lui Sapor împăratul persienesc; Iacov era din satul numit Farnata, iar Aza din satul ce se numia Vitniora. Fiind prinsi si înfăŢisaŢi la Ahoshargan întâiul vrăjitor, si în priveliste mărturisind pe Hristos, le-au turnat pe nări mustar cu oŢet; apoi au fost bătuŢi, si fiind spânzuraŢi sus, goi si fără de acoperământ, îngheŢau de răceala nopŢii. Apoi mai în urmă fiind pogorâŢi, si neplecându-se a jertfi soarelui si focului, din porunca stăpânitorului li s-au tăiat capetele; si asa purtătorii de cununi s-au suit în ceruri.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Dima, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1363 si care prin sabie sa săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.