PROTOIEREII: DREPTURI SI INDATORIRI


PROTOIEREII: DREPTURI SI INDATORIRI

Ne este cunoscut faptul că, în timpurile primare ale Bisericii, după ce comunităţile bisericeşti de la ţară sau înmulţit şi episcopii nu mai ajungeau să le supravegheze personal, ei au încredinţat această funcţie horepiscopilor. Din secolul al IV-lea înainte, locul lor a fost luat de periodeuţi (sau preoţii călători). Aceştia exercitau din ordinul episcopului dreptul de a supraveghea sau inspecta parohiile şi clerul de la ţară, fie periodic, sau chiar funcţionau permanent ca reprezentanţi ai episcopului în câte o eparhie, compusă din mai multe comunităţi bisericeşti. Mai târziu, locul acestora a fost luat de protopopi, protoierei, protopresbiteri sau arhipresbiteri. În fruntea clerului din câte un protopopiat stă un protopop, fiind reprezentantul episcopului şi organul de legătură între parohie şi eparhie. El conduce problemele administrative bisericeşti, culturale şi epitropeşti din protopopiat, fiind şi organul de control al autorităţii centrale eparhiale.

În cele mai multe Biserici, instituirea protoiereilor ţine de competenţa episcopului eparhial, care îi numeşte la propunerea consistoriului eparhial, dându-le o diplomă specială numită singhilie (???). În Biserica Ortodoxă Română, candidaţii la protoierie trebuie să fie licenţiaţi în teologie şi să aibă o activitate mai deosebită de cel puţin cinci ani practică bisericească, din care să se constate vrednicia candidatului.

Drepturile şi datoriile protoiereilor se pot grupa după cele trei ramuri ale puterii bisericeşti şi anume: drepturi învăţătoreşti, sacramentale şi jurisdicţionale.

I. Cu privire la puterea învăţătorească, protopopul este dator să poarte grijă de învăţarea şi răspândirea credinţei creştine, precum şi de ferirea credincioşilor de învăţături false. În special:

 1. Cu ocazia vizitelor la parohii, protopopul trebuie să înveţe poporul şi să controleze dacă preoţii se pregătesc temeinic pentru îndeplinirea misiunii lor.
 2. Să supravegheze dacă preoţii ţin regulat predici şi cateheze pentru instruirea religios-morală a credincioşilor.

II. Cu privire la puterea sfinţitoare, protopopul se va îngriji:

 1. Ca Bisericile, Sfintele vase şi celelalte obiecte să fie ţinute curate şi în bună ordine.
 2. Ca preoţii să păstreze după cuviinţă Sfintele Daruri pentru cei bolnavi, precum şi Sfântul Mir.
 3. Ca preoţii să îndeplinească conştiincios toate slujbele divine.
 4. Va supraveghea ca poporul să participe cu regularitate la serviciile divine, precum şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine.

III. În ce priveşte puterea judecătoreacă, protopopul se va îngriji:

 1. Ca preoţii, diaconii şi laicii să ducă o viaţă religioasă şi morală.
 2. Ca preoţii să execute conştiincios toate dispoziţiile autorităţilor superioare.
 3. Ca averile bisericeşti să se administreze regulat şi după normele în vigoare.
 4. Să inspecteze cel puţin o dată pe an toate parohiile.
 5. Va ţine un catalog cu toate datele necesare despre preoţi şi personalul bisericesc.
 6. Se va îngriji de ocuparea posturilor vacante din parohii.
 7. Va ţine cu preoţii subalterni conferinţe în care să se discute probleme pastorale.

Atribuţiile protopopului.

 1. Îndrumează, coordonează şi supraveghează activitatea bisericească a parohiilor din Protopopiat.
 2. Inspectează de cel puţin o dată pe an parohiile din Protopopiat, verificând registrele, arhiva şi biblioteca, starea bisericii, a clădirilor, observând în acelaşi timp starea religioasă, morală şi socială a parohienilor.
 3. Întocmeşte proces verbal amănunţit asupra constatărilor făcute.
 4. Supraveghează şi călăuzeşte activitatea catehetică, pastorală şi culturală a preoţimii.
 5. Face propuneri chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoţi, diaconi şi cântăreţi.
 6. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i vor fi date de organele eparhiale.

Protopopul este organul oficial al Bisericii faţă de autorităţile Statului şi îndeplineşte sarcinile publice ce-i sunt atribuite prin legi, regulamente şi dispoziţii. Protopopul susţine acuzarea la consistoriul disciplinar protopopesc al teritoriului.

Anunțuri