Institutiile anexe ale Bisericii Ortodoxe Romane


Institutiile anexe ale Bisericii Ortodoxe Romane

Pe lângă Patriarhia Română funcţionează, cu patrimoniu distinct Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Casa de Pensii, Şcolile teologice, iar pe lângă fiecare eparhie Fondul de asigurare a bunurilor bisericeşti, Casa de Ajutor Reciproc a Clerului şi salariaţilor bisericeşti din Eparhie.

Institutul Biblic şi de Misiune cu sediul la Bucureşti, are drept scop editarea, tipărirea şi răspândirea Sfintei Scripturi, a cărţilor de ritual, a lucrărilor şi revistelor de ştiinţă şi literatură teologică, a manualelor şcolare şi a cărţilor pentru întărirea religiozităţii credincioşilor, precum şi confecţionarea şi răspândirea icoanelor şi obiectelor sacre şi a celor cu caracter religios, necesare Bisericilor şi credincioşilor. Toate aceste produse se distribuie prin magazinele bisericeşti eparhiale şi constituie monopol al Bisericii.

Institutul Biblic şi de Misiune funcţionează sub îndrumarea Patriarhului, fiind administrat de Consiliul Naţional Bisericesc şi Administraţia Patriarhală, ajutaţi de un comitet tehnic compus din 4 membrii şi un preşedinte, aleşi de Sinodul Permanent şi de Consiliul Naţional Bisericesc în şedinţă comună, pe termen de 4 ani.

Organizarea şi funcţionarea Institutului Biblic se reglementează prin Regulament special.

Casa de Pensii cu sediul la Bucureşti, este organizată şi funcţionează pe baza unui Regulament special ce ţine seama de prevederile Statului în materie. Fondul de pensii se asigură prin contribuţiile salariaţilor şi contribuţii de la unităţile bisericeşti.

Şcolile teologice, organizate pe baza unui regulament special, la trei niveluri: Facultăţi de Teologie în cadrul Universităţilor autonome ale Statului, Seminarii (licee seminariale şi Şcoli de cântăreţi), pregătesc personalul bisericesc. Organizarea învăţământului şi recrutarea corpului didactic, se va face după criterii asemănătoare cu cele privitoare la învăţământul public pentru şcolile de grad corespunzător.

Jurisdicţiunea canonică şi de învăţătură dogmatică, precum şi îndrumarea şi controlul învăţământului şi al gestiunii în şcolile pentru pregătirea personalului bisericesc de orice grad, aparţin organelor Bisericii Ortodoxe Române, stabilite în Statut şi prin Regulament, şi după caz şi de legea învăţământului de Stat, potrivit protocolului încheiat între Patriarhie şi Ministerul Cultelor şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei.

Fondul de asigurare a bunurilor bisericeşti are ca scop asigurarea bunurilor bisericeşti din cuprinsul Eparhiei respective. Este condus şi administrat de serviciul economic al administraţiei eparhiale. Organizarea, funcţionarea şi constituirea patrimoniului se fac conform dispoziţiunilor prevăzute în Regulamentul special. Fondul se formează prin cotizarea unităţilor bisericeşti.

Casa de Ajutor Reciproc a Clerului şi salariaţilor bisericeşti din eparhie are drept scop acordarea de împrumuturi clerului, Eparhiei, parohiilor, mănăstirilor, cum şi de ajutorare pentru personalul bisericesc în caz de boală sau deces. Organizarea şi funcţionare caselor de ajutor reciproc se face pe baza unui regulament special.

Disciplina clerului.

Organele disciplinare şi de judecată pentru clericii de mir, preoţi, diaconi, cântăreţi, în chestiuni pur bisericeşti sunt: Consistoriul disciplinar protopopesc, Consistoriul eparhial şi Consistoriul central bisericesc.

Consistoriul Disciplinar Protopopesc. Funcţionează pe lângă protopopiat ca organ disciplinar şi de judecată pentru personalul bisericesc inferior şi ca organ de împăciuire pentru neînţelegerile ivite în sânul personalului bisericesc, cu privire la taxele de epitrahil, neînţelegerile dintre parohieni şi preoţime, precum şi cele privitoare la micşorarea veniturilor preoţeşti de către Adunarea Parohială. Este alcătuit dintr-un preşedinte şi 3 membrii, dintre care 2 membrii clerici, numiţi pe termen de 4 ani, de către Chiriarh, dintre preoţii cu examen de promovare din categoria I-a, din protopopiat, cu cunoştinţe canonice şi un cântăreţ. Hotărârile Consistoriului disciplinar protopopesc, privind personalul bisericesc inferior sunt definitive după aprobarea lor de către Chiriarh şi nu pot fi atacate cu recurs la Consistoriul Eparhial, decât cele care prevăd pedeapsa destituirii pentru cântăreţii bisericeşti.

Consistoriul Eparhial, funcţionează la fiecare Eparhie şi este format din trei membrii titulari şi 2 membrii supleanţi, toţi preoţi aleşi de Adunarea Eparhială pe 4 ani. Preşedintele se numeşte de Chiriarh dintre membrii permanenţi. Consistoriul are un grefier. Consistoriul Eparhial dă hotărâri definitive, prin simpla lor aprobare de către Chiriarh, sau hotărâri supuse recursului după criterii ce se vor stabili prin regulament.

Consistoriul Central Bisericesc, funcţionează la Patriarhie şi este format din 5 membrii şi un grefier. Tot atâţia supleanţi. Toţi sunt preoţi. Se aleg de Adunarea Naţional-Bisericească, pe 4 ani. Preşedintele se numeşte de către Patriarh.

Consistoriul Central este organ de recurs pentru hotărârile Consistoriului Eparhial cu excepţia celor prin care s-a aplicat pedeapsa caterisirii.

Reclame