Drepturile episcopilor


Drepturile episcopilor

Se împart în două categorii: drepturi generale şi speciale.

 1. Drepturile generale sunt:
 • episcopii ca urmaşi ai Apostolilor, care au primit puterea direct de la Mântuitorul, au aceiaşi putere derivată nemijlocit de la Hristos. Din această cauză episcopul nu poate fi degradat la rangul de preot, iar dacă s-ar întâmpla un astfel de lucru, aceasta s-ar considera un sacrilegiu (can, 29 IV ec.)

 • episcopul conduce eparhia încredinţată lui şi îndeplineşte toate lucrările arhiereşti din eparhia sa în baza dreptul său propriu, iar nu ca reprezentant al mitropolitului sau al patriarhului, deoarece toţi episcopii, întocmai ca şi Apostolii, sunt egali între ei şi fiecare are aceiaşi putere în păstorirea eparhiei sale. Mitropolitul sau patriarhul formează numai centrul de unitate între episcopii din aceiaşi Biserică particulară (can. 34 apost.)

 1. Drepturile speciale sunt:

În conformitate cu cele trei ramuri ale puterii bisericeşti, drepturile episcopilor se împart în trei categorii: drepturile episcopilor ca învăţători, ca arhierei şi ca păstori supremi. Afară de acestea, episcopii, din cauza demnităţii lor ierarhice, mai au unele drepturi de onoare.

I. Drepturile episcopilor ca învăţători supremi.

Acestea se referă la răspândirea şi păstrarea învăţăturii de credinţă, precum şi la ferirea credincioşilor de învăţături false desiderate care se aduc la îndeplinire prin: predică, cateheză.

II. Drepturile sacramentale.

Ca arhiereu, episcopul are dreptul de a săvârşi în eparhia sa toate lucrările sfinte, şi anume:

 1. Hirotoneşte şi hiroteseşte pe toţi candidaţii eparhiei sale.
 2. Dreptul de a sfinţi Sfântul Mir.
 3. Sfinţeşte antimisele.

III. Drepturile jurisdicţionale.

Episcopul ca păstor are în eparhia sa puterea jurisdicţională asupra tuturor persoanelor şi instituţiilor bisericeşti. aceste drepturi jurisdicţionale se împart în: drepturi legislative, judecătoreşti şi executive.

a) Drepturile legislative sunt:

 • dreptul de a emite pentru eparhia sa legi şi hotărâri obligatorii pentru toţi membrii.

 • dreptul de a acorda dispensă în anumite împrejurări.

b) Drepturile judecătoreşti:

 • episcopul, în urma dreptului primit de la Iisus Hristos este judecătorul suprem în eparhia sa şi în baza acestui drept poate judeca şi pedepsi atât pe clerici, cât şi pe laici (can. 32 apost.; 5 I ec.).

c) Drepturile executive:

 • de a decide asupra primirii în cler a persoanelor apte.

 • de a se îngriji de pregătirea candidaţilor la preoţie.

de a supraveghe personal sau prin personalul său ca toţi clericii şi personalul bisericesc să-şi îndeplinească serviciul în mod conştiincios.

 • de a întemeia mănăstiri şi de a le supraveghea.

 • se îngrijeşte de averile bisericeşti şi supraveghează ca administrarea lor să se facă în mod regulat.

 1. Drepturile de onoare ale episcopilor.
 2. Dreptul de a şedea în tronul arhieresc la serviciile divine.
 3. Toţi clericii şi laicii sunt obligaţi să-l cinstească.
 4. Dreptul de a fi pomenit de către clerici la toate serviciile divine.
 5. Dreptul de a purta anumite veşminte şi insignii.
 6. Datoriile episcopilor.
 7. De a-şi ocupa neapărat scaunul şi de a-l păstra până la sfârşitul vieţii sale
 8. De a locui în oraşul de reşedinţă al eparhiei sale, pe care nu-l poate păîrăsi decât din motive justificate
 9. De a se îngriji de instruirea în credinţa cea adevărată a clerului şi credincioşilor.
 10. De a se purta cu blândeţe şi să fie milostiv faţă de clerici.
 11. Îi este interzis să pună clerici în posturile bisericeşti pentru bani sau pentru alte daruri.

Faţă de autorităţile superioare episcopii au datoria:

 1. De a participa la Sinodul episcopal şi de a se supune hotărârilor acestuia.
 2. De a informa Sinodul despre vizitele canonice.
 3. Să nu facă nimic mai important fără ştirea autorităţilor superioare.
 4. De a pomeni la serviciile divine pe superiorul său.
 5. De a cinsti pe conducătorii Statului şi de a-şi îndeplini îndatoririle cetăţeneşti ce îi revin.