Februarie 28


28 Februarie


28- Februarie - unsufletortodox


In această lună, ziua a douăzeci si opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Vasile, cel ce a pătimit impreună cu sfantul Procopiu.

Acest cuvios a trăit pe vremea impărăŢiei lui Leon Isaurul, luptătorul impotriva sfintelor icoane. Lăsand el lumea si cele din lume, s-a făcut monah. Si a petrecut mai intai in nevoinŢă, iar mai tarziu văzand in primejdie cinstirea sfintelor icoane, a stat cu hotărare impotriva sfăramătorilor de icoane. Pentru aceea a fost prins si foarte chinuit, fiindcă nu s-a induplecat cu firea, ci a propovăduit adevărul pană la moarte, avand ajutător si pe dumnezeiescul Procopiu. Drept aceea a fost chinuit rău si apoi băgat in temniŢă. După moartea tiranului insă iesit din temniŢă si iarăsi cu aceeasi petrecere si nevoinŢă s-a ostenit indemnand spre dreapta credinŢă in multe vremi. Apoi bucurandu-se si mulŢumind, se mută către Dumnezeu, pe Care din pruncie L-a dorit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului sfinŢitului mucenic Proteriu, arhiepiscopul Alexandriei.

Acest fericit a fost preot al Bisericii din Alexandria. Si adunandu-se cu alexandrinii ce veniseră in Constantinopol si mult nevoindu-se impreună cu sfinŢii părinŢi impotriva eresurilor a fost pus de sobor episcop al Alexandriei. Partizanii lui Eutihie si ai lui Nestorie, revoltandu-se si ameninŢand că vor opri aducerea graului la Alexandria, evlaviosul impărat Marcian, a poruncit să ducă graul nu la Alexandria, ci la Pedusia, folosindu-se de plutirea pe Nil. Pentru aceasta alexandrinii pierind de foame, au pus mijlocitor către impăratul, pe arhiereu, la ale cărui mijlociri plecandu-se impăratul, iarăsi a poruncit să se pogoare graul la Alexandria. Iar după săvarsirea din viaŢă a prea evlaviosului impărat Marcian, un oarecare Timotei, supranumit Eluros, pandind intr-o noapte intunecoasă si ducandu-se la chiliile monahilor, pe la miezul nopŢii, zicea despre sine că este inger, si le poruncea să se depărteze de impărtăsirea cu Proteriu. Si ei, ca niste oameni simpli, lăsandu-se inselaŢi, au ridicat tulburarea impotriva arhiereului, care, fugind, a văzut pe dumnezeiescul prooroc Isaia zicandu-i: intoarce-te si eu astept ca să te primesc pe tine. Cu aceasta i s-a arătat silnica lui moarte. Căci intorcandu-se si intrand in dumnezeiasca colimvitră, acolo a fost spintecat de aceia cu trestii ascuŢite. Apoi in locul lui Proteriu, a fost hirotonit Timotei, care ii inselase si pe care l-au suit in scaunul arhieresc. Iar Leon cel Mare, care a impărăŢit după Marcian, fiind instiinŢat de aceasta, a poruncit ca Timotei să fie dat in stăpanirea episcopilor ca să-l judece canoniceste. Si aceia dezbrăcandu-l de cinstea arhierească, l-au surghiunit la Gangra; iar pe mirenii ce fuseseră părtasi la uciderea lui Proteriu, pedepsindu-i impăratul, cu bătăi si cu inchisori si cu ciuntiri de mădulare, a poruncit să fie hirotonit episcop al Alexandriei un alt Timotei, dreptcredincios, supranumit Salofachiolul. Si asa a luat sfarsit cearta de acolo.

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Nestor.

Acest mucenic a trăit pe vremea impăratului Deciu, si a ighemonului Publiu, in Perga Pamfiliei. Pentru că cinstea pe Hristos, a fost prins de mai-marele Irinah, si adus la ighemon, inaintea căruia mărturisind credinŢa in Hristos, a fost răstignit, si cu glasuri de mulŢumire către Dumnezeu a strigat si pe credinciosi intărindu-i si-a dat duhul.

Tot in această zi, pomenirea sfintelor femei: Chira si Marana.

Patria acestora a fost Bereea cea dinspre Răsărit. Si erau de neam ales si strălucit, avand si cresterea potrivită cu neamul. Dar pe toate acestea defăimandu-le au intrat intr-o căsuŢă mică, căreia i-au astupat usa cu zid si cu pietre, lăsand o ferestruică prin care primeau hrana cea de nevoie, si vorbeau cu femeile cele ce mergeau către dansele, inălŢau doxologii lui Dumnezeu. Si toată vremea cea de peste an o petreceau in tăcere; numai in vremea Cincizecimii vorbeau. Si singură Marana vorbea cu cele ce veneau la ele; căci glasul Chirei nimeni niciodată nu l-a auzit. Si purtau pe trupul lor lanŢuri de fier prea grele, si imbrăcămintea le era foarte mare, incat le acoperea cu totul picioarele si tot trupul. In asemenea chip vieŢuind, au petrecut patruzeci si doi de ani. Cu postirea si cu infranarea răbdării atat s-au osebit, incat timp de trei ani intregi odată la patruzeci de zile gustau hrana, si in ceilalŢi trei, după trei săptămani, intocmai ca proorocul Daniil. Si la purtătorul de viaŢă Mormant al lui Hristos ducandu-se nicidecum n-au gustat hrana pană ce n-au făcut inchinăciune. Si iarăsi intorcandu-se fără a manca, au săvarsit călătoria lor. Iar lungimea drumului era de douăzeci de verste, precum am zice de douăzeci de zile. Si ducandu-se incă si la biserica cea din Isauria, a bunei biruitoare muceniŢe Tecla, asemenea au făcut: s-au dus si s-au intors fără a manca. Cu asemenea vieŢuire impodobind neamul femeiesc, s-au mutat către Domnul, pe Care Il doreau.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici cei sase din Egipt, care de sabie s-au săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor apostoli: Nimfas si Evvul, care in pace s-au săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea preacuviosului Varsos, episcopul Damascului, care in pace s-a săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfantului mucenic Avrichiu, care de sabie s-a săvarsit.

Tot in această zi, pomenirea sfintei noii muceniŢe Chirana preainŢeleapta, din Tesalonic, care in chinuri s-a săvarsit, la anul 1751.

Tot in această zi, pomenirea sfinŢilor Casian Romanul si Gherman.

Pentru vieŢile acestora, a se vedea ziua de 29 februarie.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Reclame