Ianuarie 26


26 Ianuarie


26- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si sasea, pomenirea cuviosului nostru părinte Xenofont, a soŢiei sale Maria si a fiilor lor Arcadie si Ioan.

Cuviosul Xenofont era din Constantinopol, om bogat pe dinafară, iar pe dinăuntru plin de cucernicie. Deci, si-a trimis pe cei doi fii ai săi la Beirut în Fenicia, pentru deprinderea de bune obiceiuri si pentru învăŢătura de carte. Dar aflând că s-a nimicit corabia în care călătoreau fiii săi, a purces cu soŢia să-i caute. Si i-a găsit la Ierusalim, îmbrăcaŢi în haine monahicesti. Atunci s-a călugărit si el cu soŢia lui; si atât au sporit în fapte bune încât s-au învrednicit a face si minuni. Fiind plăcuŢi până la sfârsit lui Dumnezeu, s-au mutat în locasurile ceresti.

Tot în această zi, pomenirea cutremurului celui mare.

Acest cutremur s-a întâmplat la sfârsitul împărăŢiei lui Teodosie cel Mic, fiul lui Arcadie si al Eudoxiei, într-o zi de duminică, la două ceasuri din zi. Si au căzut zidurile cetăŢii si multe case s-au surpat, mai ales de la intrarea Troadisienilor până la Poarta de Aramă cea cu patru usi. Cutremurul a Ţinut trei luni. Iar împăratul, făcând litanie cu tot soborul, zicea cu lacrimi: „Izbăveste-ne, Doamne, de urgia Ta cea dreaptă, si sterge păcatele noastre, prin pocăinŢă, căci ai clătinat pământul si l-ai cutremurat, pentru păcatele noastre, că să Te preaslăvim pe Tine, Bunule si de oameni Iubitorule, Dumnezeul nostru”.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Simeon, numit cel bătrân.

Acesta, iubind din copilărie viaŢa pasnică, s-a sălăsluit într-o crăpătură mică de stâncă, unde se hrănea numai cu buruieni. Deci, având dorinŢă dumnezeiască, s-a dus la muntele Sinai. Si intrând în pestera în care s-a ascuns odinioară Moise, a căzut cu faŢa în jos si a zăbovit asa, sapte zile, în rugăciune, cu lacrimi, fără hrană, până a auzit glas dumnezeiesc poruncindu-i să se scoale si să mănânce trei mere ce erau puse înaintea lui. Deci, sculându-se si aflând merele, le-a mâncat cu osârdie. Apoi, coborându-se din munte si zidind două mănăstiri, viaŢa lui cea plină de osteneli a luat sfârsit, mai înainte săvârsind minuni mărite, spre slava lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Anania preotul, Petru temnicerul si alŢi sapte ostasi care au fost cu dânsii.

Acestia au trăit pe vremea împăratului DiocleŢian si a lui Maxim, ocârmuitorul Feniciei. La acesta fiind adus preotul Anania, a mărturisit pe Hristos si a batjocorit pe idoli. Pentru aceasta a fost bătut cu toiege si ars pe spate cu frigări înrosite, apoi a fost uns cu oŢet si cu saramură, pe părŢile arse. Prin rugăciunea lui, el a zguduit templul idolilor si idolii căzând, s-au zdrobit. Fiind închis, s-a împărtăsit de hrană dumnezeiască si a adus la credinŢa în Hristos pe păzitorul închisorii împreună cu sapte ostasi paznici. ToŢi acestia, din porunca dregătorului, au fost chinuiŢi cu tot felul de chinuri, iar mai târziu au fost înecaŢi în mare, izbăvindu-se astfel de chinurile cele cumplite.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Amona, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gavriil, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea a doi mucenici din Frigia, care s-au săvârsit, fiind bătuŢi.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri