Ianuarie 22


22 Ianuarie


22- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si doua, pomenirea sfântului apostol Timotei, ucenicul sfântului apostol Pavel.

Sfântul apostol Timotei era din cetatea Listra. Tatăl său a fost elin si maică-sa evreică, numita Eunice. Timotei s-a făcut ucenic al apostolului Pavel si scriitor si propovăduitor al dumnezeiestii Evanghelii. Mai în urmă, apostolul Pavel l-a pus episcop în Efes, după ce sfântul Ioan Evanghelistul, episcopul cel dintâi al Efesului, fusese izgonit de împăratul DomiŢian în insula Patmos. Timotei a avut dascăl nu numai pe Pavel ci si pe Evanghelistul Ioan de care se alipise. Sfântul Irineu, episcopul Lugdunului, povesteste că apostolul Ioan, fiind aruncat de valurile mării, a ajuns la Efes si mai apoi a fost iarăsi izgonit în Patmos. Pe când fericitul Timotei cârmuia cu credinŢă Episcopia Efesenilor, închinătorii la idoli, Ţinând odată o sărbătoare a lor numită catagoghion, în Efes, au iesit pe străzi cu idolii în braŢe si cu măciuci în mâini, cântând cântece, purtând măsti, gonind ca niste tâlhari pe bărbaŢi si pe femei, si omorând chiar pe mulŢi oameni din popor. Pentru aceasta, episcopul Timotei i-a dojenit si i-a îndemnat să se ferească de astfel de fapte urâte. Însă ei năvălind asupra lui cu măciuci l-au omorât. Sfintele lui moaste au fost aduse în Constantinopol de sfântul Artemie Duxul, din porunca marelui împărat Constantin, si au fost puse în biserica SfinŢilor Apostoli, unde i se face si pomenirea.

Tot în această zi, pomenirea sfântului cuvios mucenic Anastasie Persul.

Măritul mucenic Anastasie era de fel din Persia, si a trăit pe timpul lui Hosroe, împăratul persilor si al lui Heraclie, împăratul romanilor, care a împărăŢit vitejeste si crestineste între anii: 610 si 641.

Anastasie se născuse în Ţinutul Razih, în satul Nuni. La început se numea Magundat, fiind fiul vrăjitorului Vav, de la care a învăŢat mestesugul vrăjitoriei, mai înainte de a intra în ceata ostăsească a tiranilor. Persii, prădând Ierusalimul, au luat mulŢi robi, precum si cinstitul lemn al făcătoarei de viaŢă Cruci, pe care Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pătimirea în trup. Pentru minunile făcute de sfânta Cruce în Persia, se dusese vestea că Dumnezeul crestinilor a venit acolo. Iar Magundat fiind biruit de dorul lui Dumnezeu, încerca cu multă osârdie să afle ce este cu sfânta Cruce. Si aflând de la un crestin toată iconomia dumnezeiască a Crucii, a crezut în Hristos si a dorit să se facă următor patimilor Lui. S-a dus apoi la Calcedon de unde aflând de înfrângerea persilor de către Heraclie împăratul, a plecat la Ierapole, unde găzduind la un argintar, lucră împreună cu el mestesugul argintăriei. De aici s-a dus la Ierusalim unde s-a botezat, fiind numit Anastasie. După aceea a intrat în mănăstirea sfântului Sava, unde a luat schima monahilor. Înaintând pe calea cea bună a virtuŢilor, citea Sfintele CărŢi, învăŢa pe de rost Psaltirea si dorea cu ardoare să-si sfârsească viaŢa prin suferinŢe mucenicesti si prin sânge. Zugrăvelile de pe pereŢii bisericilor cu chipurile sfinŢilor si vieŢile lor scrise în cărŢi îi aprindeau dorul să le urmeze pilda vieŢii. Pentru aceasta a avut si un vis, în care i s-a arătat un pahar de aur plin de vin pe care l-a băut, socotind că acesta era semnul că dorinŢa lui de a mărturisi pe Hristos se va împlini. De aceea, după ce s-a împărtăsit cu dumnezeiestile Taine, a iesit din mănăstire si s-a dus în Cezareea Palestinei, unde întâlnindu-se cu niste vrăjitori si batjocorind faptele lor, a fost prins de ei si dus la Marzavanas, stăpânul lor. Acesta l-a pus să care pietre, iar mulŢi îl batjocoreau, smulgându-i barba si bătându-l foarte rău. Mărturisind pe Hristos înaintea lui Hosroe, împăratul persilor, si neprimind să se întoarcă la legea lor persană a fost multă vreme chinuit si în cele din urmă i s-a tăiat capul.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod si alŢi trei sute saptezeci si sapte de mucenici.

Acesti sfinŢi mucenici, care se trăgeau din felurite locuri si eparhii, erau locuitori ai Adrianopolei. Iar bulgarii cei necunoscători si nemulŢumitori au venit să pună stăpânire pe greci. Si robind pe traci si pe macedoneni, s-au îndreptat spre împărăteasa cetăŢilor si ajungând la Adrianopol au cucerit cetatea aceasta după trei zile de lupte, în anul 814. Atunci la BizanŢ împărăŢea răucredinciosul Leon Armeanul, cel ce lupta împotriva sfintelor icoane; iar în fruntea bulgarilor se găsea Crum. Acesta, punând stăpânire pe Adrianopol, a gonit din cetate patru mii de crestini, împreună cu episcopul pe care l-a trântit la pământ si l-a călcat cu picioarele pe grumaji. După moartea lui Crum a urmat Ducum si apoi Diteng, un om crud si neomenos. Acesta spintecând în două pe marele episcop Manuil al Adrianopolei si tăindu-i mâinile din umeri l-a aruncat spre mâncare câinilor. Dar pentru sălbăticia lui, fiind pedepsit de Dumnezeu cu orbirea, a fost ucis de ai săi. Urmasul său cu numele Murtag, a omorât pe toŢi crestinii care n-au vrut să se lepede de Hristos: pe unii punându-i în lanŢuri si supunându-i la chinuri, iar pe alŢii chinuindu-i în tot felul. Pe episcopul Develtului, Gheorghe, si pe episcopul Petru, mai întâi i-au zdrobit fără milă cu toiegele, apoi le-a tăiat capetele. Asemenea si pe ceilalŢi, trei sute saptezeci si sapte la număr, i-a omorât cu sabia. A tăiat capetele lui Ioan si lui Leon, care erau ostasi crestini, iar sfântului Leon eunucul, episcopul Niceii, i-a spintecat pântecele cu sabia. Lui Gavril si lui Sioniu le-a tăiat capetele cu cuŢitul. Pe Parod, sfinŢitul preot, l-a pedepsit să fie omorât cu pietre; si pe mulŢi alŢi crestini i-a omorât acest sălbatic nepomenit, chinuindu-i cu felurite osânde. Dar nu numai Murtag păgânul, ci si ceilalŢi urmasi ai lui, stăpânitori ai bulgarilor, au omorât pe crestini după ce i-au chinuit în tot felul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame