Ianuarie 4


4 Ianuarie


4- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a patra, pomenirea Soborului sfinŢilor măriŢilor apostoli, cei saptezeci la număr.

Acesti saptezeci de apostoli, fiind alesi de puterea dumnezeiască, au fost trimisi în toată lumea ca să smulgă pe oameni din înselăciunea si nebunia idolească, si să-i întoarcă la cunostinŢa cinstirii de Dumnezeu. Pentru aceasta, toŢi s-au nevoit în multe feluri si chipuri pentru adevăr si s-au mutat la Domnul, asa cum se arată la pomenirea fiecăruia.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teoctist, egumenul locasului din Cucumia Siciliei, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea celor sase sfinŢi mucenici, care cu pace s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Zosima Monahul si Atanasie Comentarisiul.

Acest sfânt Zosima era din Cilicia si vieŢuia în pustiu la un loc cu fiarele. Fiind prins de tiranul DomiŢian si mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, i s-au ars urechile cu fiare înrosite. A fost aruncat într-un cazan plin de murdării clocotite si apoi spânzurat cu capul în jos. Dar, în chip minunat, a răbdat toate. Pe când altă dată era chinuit, s-a arătat un leu, care cu glas omenesc a vorbit despre Dumnezeirea lui Hristos. Minunea aceasta a adus la credinŢa crestină pe Atanasie Comentarisiul. Mai târziu Zosima fiind slobozit de tiran s-a dus iarăsi în pustiu, luând cu el si pe Atanasie, pe care l-a catehizat si l-a botezat. Acolo amândoi au trăit în crăpătura unei stânci, unde si-au dat sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Apolinaria, cea din Sinclit.

Sfânta Apolinaria a fost fiica, vestită prin frumuseŢe si prin înŢelepciune, a lui Artemie, cârmuitorul Romei, pe vremea împăratului Leon cel Mare. Dorind din fragedă vârstă să-si păstreze fecioria, ea se ruga lui Dumnezeu ziua si noaptea să i se împlinească această dorinŢă, adică să rămână fecioară până la moarte.

Pentru aceasta se ruga de părinŢi să o lase să se ducă la Ierusalim. Si câstigând învoirea lor, a luat, fericita, robi si roabe, aur si argint si haine scumpe si s-a dus la sfânta Cetate. Acolo a împărŢit tot ce avea la săraci. Iar după ce s-a închinat la Locurile Sfinte a slobozit pe robi si pe roabe, oprind numai un bătrân, cu care a pornit pe drumul spre Alexandria. Pe drum s-a oprit la un loc de ses să se odihnească. Si adormind bătrânul ei, atunci, de trei ori fericita, nesocotind cele pământesti, a fugit pe ascuns si a intrat într-o luncă neprielnică, unde a rămas mulŢi ani, rugându-se lui Dumnezeu si îndurând muscăturile ŢânŢarilor, care-i făcuseră trupul numai răni.

De aici s-a dus la un schit de SfinŢi părinŢi, dându-se drept bărbat si spunând că-l cheamă Dorotei. Cuviosul Macarie, care se afla acolo a primit-o si i-a dat o chilie, în care fericita s-a închis, rugându-se lui Dumnezeu ziua si noaptea. Artemie, tatăl fericitei, căutând-o mult si negăsind-o a început să se îngrijească de altă fată a sa, care era chinuită de un duh necurat. Pe aceasta a trimis-o la schitul părinŢilor acelora pentru vindecare.

PărinŢii au încredinŢat-o părintelui Dorotei, adică surorii sale Apolinaria. Si după câteva zile a iesit diavolul din tânăra care s-a întors acasă vindecată. Însă după puŢine zile, multora li s-a părut că tânăra a rămas îngreunată. Iar tatăl ei, socotind că a rămas îngreunată de la Dorotei, a trimis îndată călăreŢi care au adus înainte sa pe părintele Dorotei. Atunci sfânta, dovedind că este fiica lui Artemie, toŢi s-au minunat si s-au înfricosat, mai ales din pricina vindecării minunate a surorii sale bolnave. După aceasta, rămânând câteva zile cu părinŢii săi, s-a întors iarăsi la chilia ei, fără să afle cineva dintre părinŢi de cele întâmplate. Iar după ce a răposat, atunci s-a cunoscut că este femeie, pentru care toŢi s-au spăimântat si s-au îndemnat să mulŢumească lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eftimie cel nou, care odihneste aproape de Sfântul Mochie.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatoped, care a înfruntat pe împăratul Mihail latinofonul si pe patriarhul Becul, si care s-a săvârsit înecat.

Tot în această zi, pomenirea celor doisprezece monahi din Mănăstirea Vatoped, care împreună cu Eftimie au înfruntat pe latinofonii mai sus numiŢi, si care prin sugrumare s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Hrisant si Eufimia, cei ce odihnesc aproape de Sfântul Acachie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Onufrie, care a mărturisit în Chio la anii 1818.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame