Ianuarie 1


1 Ianuarie


1- Ianuarie - unsufletortodox


În această lună, în ziua întâia, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeu si Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

De la Sfinţii PărinŢi am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture rânduiala Legii Vechi si să pună în loc tăierea împrejur cea după Duh cea nefăcută de mână. Deci, sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc.

Căci Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi, luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară de păcat, tot asa a binevoit să primească si tăierea împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor care îndrăznesc a zice că Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire. Dar dacă n-ar fi luat trup, cum S-ar fi tăiat împrejur? Si al doilea ca să astupe gurile iudeilor celor neînŢelegători, care îl cleveteau că nu păzeste sâmbăta si că strică Legea.

Pentru aceasta, după opt zile de la nasterea Lui cea sfântă din Fecioară, a binevoit să fie adus de Maica Sa si de Iosif, în locul unde, după obicei, iudeii se tăiau împrejur. Si a fost tăiat împrejur; si I s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil, mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei. Si iarăsi întorcându-Se Domnul cu părinŢii Săi acasă, a vieŢuit omeneste, crescând cu anii, cu ÎnŢelepciunea si cu harul, pentru mântuirea noastră.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

Acest mare părinte al nostru Vasile a trăit pe vremea împăratului Valens, când Biserica era tare prigonită de necredinŢa lui Arie, ereticul. Iar Sfântul Vasile a apărat cu toată puterea dreapta credinŢă si a îndrăznit să mustre chiar în faŢă pe împăratul Valens, căzut si el în erezia lui Arie.

Tatăl Sfântului Vasile era din Pont si se numea tot Vasile, iar maica sa era din Capadocia si se numea Emilia. Sfântul Vasile a întrecut în stiinŢă pe cei din timpul său si pe cei din vechime, căci învăŢase toată filozofia si toate stiinŢele din vremea aceea. Deci, covârsind pe toŢi nu numai cu filozofia si cu mintea cea ascuŢită, ci si cu puterea si viaŢa cea îmbunătăŢită, a fost sfinŢit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei.

Ca arhiereu, a dus lupte grele pentru credinŢa ortodoxă, punând în uimire chiar pe dregătorul locului, care nu s-a putut împotrivi înŢelepciunii si tăriei în credinŢă a sfântului. Prin cuvântările sale a lovit în credinŢele gresite ale ereticilor; a dat învăŢături si îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor; a luminat tainele cele adânci ale făpturii; a păstorit turma lui Hristos, învăŢând pe toŢi si ajutând pe săraci, pe bolnavi si pe bătrâni, în asezământul său vestit, numit Vasiliada. A trecut către Domnul în anul 379, când nu împlinise încă 50 de ani.

Si era Sfântul Vasile om foarte înalt la stat si drept ca o făclie; uscăŢiv si slăbit de ajunare si de veghere; oaches la faŢă, dar obrazul îngălbenit; nasul lunguieŢ; sprâncenele cercuite si plecate, asemenea omului gânditor; fruntea încreŢită; umerii obrajilor iesiŢi, tâmplele adâncite; cam plesuv la păr; cu barba destul de lungă, căruntă pe jumătate. Pomenirea lui se săvârseste în Sfânta Biserică sobornicească.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodot, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Grigorie Nazianzul, tatăl Sfântului Grigorie Teologul, care în pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri